Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.

Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering. Du kan også slette en seksjonering. Seksjonering/reseksjonering er regulert av lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

NB! Fra 1.1.2018 trer ny eierseksjonslov i kraft. Du kan lese om endringene her.

Krav om igangsettingstillatelse før seksjonering

Ved seksjonering av planlagt bygning skal det foreligge igangsettingstillatelse før seksjonering kan foretas, jf. eierseksjonsloven § 6 femte ledd. Ved seksjonering av bestående bygning skal bygningen/e være ferdig utbygd.

Hjemmelserklæring/oppløsning av sameie

Skjema: Oppløsning av sameie - Hjemmelserklæring

Dette skjemaet må sendes inn dersom eiendommen har mer enn én hjemmelshaver ved seksjoneringen og disse ikke skal eie seksjonene i fellesskap etter seksjoneringen. Ved innsendelse og tinglysing av skjemaet, blir det tidligere sameiet oppløst, og de nye seksjonene blir tinglyst på hjemmelshaverne i henhold til opplysningene i hjemmelserklæringen. Alle hjemmelshaverne må undertegne, samt to vitner. Det må bekreftes at det ikke utløses dokumentavgift ved oppløsningen av det tidligere sameiet.

Krav om oppmålingsforretning for uteareal som tilleggsdel

Ved all opprettelse av uteareal som tilleggsdel til hoveddel skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet jf. matrikkelloven § 6 bokstav e og eierseksjonsloven § 9 andre ledd. Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres.  

Krav om oppmålingsforretning skal følge begjæringen. Grensene for utearealet må tydelig fremkomme av målholdig kartutsnitt.

Gebyr for kommunens arbeid med saken følger av eierseksjonslovens § 7: Gebyr uten befaring er 3 ganger rettsgebyret, med befaring 5 ganger rettsgebyret. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. For saker med oppmåling av uteareal betales i tillegg oppmålingsgebyr i henhold til gebyrregulativet for Drammen kommune (pdf). Gebyr må være betalt før kommunen fatter vedtak om seksjonering og dokumenter sendes til tinglysing.

Slik søker du

Fyll ut begjæringsskjema

Vedlegg til begjæringsskjema

  • Plantegninger og situasjonsplan skal alltid legges ved begjæringsskjema. Det bør fremgå av tegningene hvor sikringsskap, varmtvannsbereder, stoppekraner er plassert, merket med seksjonsnummer.
  • I tillegg må det ved begjæring om seksjonering legges ved liste over leietakere, alternativt erklæring fra eier/fullmaktshaver om at det ikke er noen leietakere på tinglysingstidspunktet, samt forslag til vedtekter.  Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt på vegne av hjemmelshaver, dersom det er et firma må firmaattesten vedlegges. Hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke fra panthaver.

Se veiledere for mer utfyllende informasjon:

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse) og hvor fakturaen skal sendes. Hvis saken gjelder seksjonering med uteareal trenger vi også å kontakte eiere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med rekvisisjon for oppmålingsforretning og kontaktinformasjon til minimum en eier.

Du må alltid legge ved en kopi av eksisterende tinglyst seksjonering, tilhørende plantegninger og situasjonsplan når du ber om en begjæring om reseksjonering. Hvis du ikke har disse dokumentene kan dette bestilles hos Kartverket (tinglysingen). Ved reseksjonering må det også innsendes kopi av vedtekter.

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Du kan eventuelt sende inn koordinater for tilleggsdelene på eiendommen.

Dokumentene skal være i A4-format og med trykk bare på én side. Dersom plantegningene blir utydelige om de nedfelles på ett A4-ark, kan det brukes A3-format.


Lever begjæringsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte på Rådhuset. Du kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer.

  • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen