Behandling av søknaden

Kommunen sjekker at ansvarlig søker og øvrige ansvarlige foretak har erklært ansvarsrett ved søknader som er underlagt ansvar og kontroll. Vi vurderer også tiltakets estetiske utforming i forhold til loven og kommunens estetiske retningslinjer.

Søknaden oversendes berørte fagmyndigheter og andre kommunale instanser (dersom søker selv ikke har gjort dette i forkant), og vi vurderer innholdet av uttalelser og tilbakemeldinger med eller uten samtykke, anbefalinger, vilkår etc.

Dispensasjonssøknader, uttalelser fra andre myndigheter, samt naboprotester og søkers kommentarer til disse behandles og tas stilling til som del av vedtaket.

Innsyn

Alle søknader og videre behandling er tilgjengelig gjennom innsynsløsningen på internett, her kan du søke opp eiendom eller arkivsak og lese dokumentene i saken.

Behandlingsfrister

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader og endringssøknader.

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader, og ett-trinnssøknader etter § 20-4.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.

Gebyr

Gebyr for behandling av søknad beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for dispensasjonssøknad.