Dette må søknaden inneholde

Det kan søkes om byggetiltak på to måter. Med ett-trinnssøknad eller rammesøknad og senere igangsettingstillatelse.

Ved ett-trinnssøknad (skjema 5174) må alle ansvarsretter være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.  Tiltak som du kan søke om selv (skjema 5153), uten ansvarlige foretak vil, bli behandlet i ett-trinn.

Ved to trinns søknadsbehandling søkes det først om rammetillatelse (skjema 5174), hvor tiltakets ytre rammer fastsettes. I rammetillatelsen godkjennes ansvarlig søker, i tillegg til selve tiltaket. Kommunen kan kreve at også deler av prosjekteringen (f.eks. arkitekturprosjektering) ansvarsbelegges i rammesøknaden. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse.

En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato, dette gir mulighet til å planlegge byggeprosjekter i et lengre perspektiv.

I spesielle tilfeller ønsker tiltakshaver å fravike plangrunnlaget eller andre bestemmelser. I slike tilfelle kan det søkes om dispensasjon. Kommunen har anledning til å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Søkeren må da vise til hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra og begrunne hvorfor han mener at kommunen skal gi dispensasjon. Kommunen tar så stilling til dette i sin behandling av saken. Krav til søknad om dispensasjon følger av pbl. § 19-1 og for bestående bygg kan kommunen også unnta fra tekniske krav etter pbl. § 31-2 fjerde ledd.

For mer informasjon om dispensasjon vises det til regjeringen.no

Alle søknadspliktige tiltak skal varsles til naboer og gjenboere. Liste med navn og adresse til naboer og gjenboere som skal varsles får du ved kjøp av situasjonskartpakke for bygge- og delesaker. Naboer kan uttale seg til varselet innen en frist på 2 uker. Hvis det kommer inn merknader skal tiltakshaver eller ansvarlig søker kommentere disse og sende merknadene og egne kommentarer inn sammen med søknaden.  

Merknader fra naboer vurderes av kommunen før søknaden avgjøres. Når søknaden gjelder et tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende plan for eiendommen, vil vi sjelden kunne ta hensyn til merknadene.

Eventuelle endringer av forhold i søknaden før vedtak er fattet skal alltid nabovarsles, det samme gjelder for senere søknader om endring etter at tillatelse er gitt.

Ved plassering av tiltak nærmere grensen enn det plan- og bygningsloven åpner for kan du be om et aktivt samtykke fra berørt nabo.

Om naboen ikke ønsker å gi samtykke til plasseringen må det søkes om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. I begge tilfellene skal kommunen vurdere om forholdene ligger til rette for å godkjenne plasseringen.

Tiltaket skal tegnes inn på gyldig situasjonskart som du enten kan hente ut gratis fra kartinnsynsløsningen eller bestille her. Bestiller du situasjonskartpakke for bygge- og delesaker får du naboliste med navn og postadresse til naboer og gjenboere og gjeldene arealplan for eiendommen.

Normalt skal tiltaket eller tiltakene tegnes inn med plassering, orientering (møneretning), målsetting og avstander til nabogrenser, andre bygg, vei og kraftlinjer. I tillegg skal endring av adkomstforhold, parkering og terrengarbeider (nye terrenglinjer) fremgå. Hvilke opplysninger, detaljering, målsetting m.m. som skal tegnes inn avhenger av tiltakstypen. Minste avstand til eiendomsgrense og senterlinje vei må påføres.

Tegninger skal være tydelige og i målestokk. Normalt vil det være tilstrekkelig med fasade-, snitt- og plantegninger utført i normal detaljeringsgrad og målestokk 1:100. Hovedmål på tiltaket må påføres planer og snitt.

Gjelder tiltaket endring på eksisterende bygg skal både eksisterende tegninger og tegninger med det nye tiltaket sendes inn. Eksisterende tegninger kan du finne i kommunens saksarkiv.

Husk at vi ikke vet hva du søker om, så redegjørelsen bør beskrive tiltaket og den estetiske utformingen.

For søknader med krav om ansvarlig søker og ansvarlige foretak må erklæring om ansvarsrett sendes inn for hvert foretak. Gjennomføringsplanen påføres de foretakene som har ansvar i tiltaket og dato for samsvarserklæringer.

Dersom søknaden krever uttalelse fra annen myndighet, skal disse vedlegges søknaden. Foreligger ikke uttalelsen i søknaden innhenter kommunen uttalelse fra de myndigheter vi har samordningsplikt med.

Vi har laget veiledere og sjekklister som du kan gå gjennom for å sjekke om du har den dokumentasjonen som trengs for at vi kan behandle søknaden.

Innsending av søknad


Søknaden kan sendes til kommunen på ulike måter:
Via byggsøk.no som er en elektronisk løsning hvor skjemaer fylles ut på nett, vedlegg lastes opp og søknaden så sendes kommunen. Hvis du skal søke selv, er det kun tiltak nevnt i SAK10 § 3-1 som kan søkes elektronisk via byggsøk (ved mindre fasadeendringer kan du bruke "Endring av bygg" og videre "Annet").

Søknadsdokumentasjonen kan skannes og sendes på e-post til


Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon. Send søknaden til Postboks 7500, 3008 Drammen, eller kom innom Engene 1, 3015 Drammen og lever søknaden personlig.