Innbyggere kan søke Drammen kommune om støtte til å skifte ut gamle vedovner med rentbrennende vedovner, varmepumper, pelletsovner eller liknende.

Så mye kan du søke om

 • Du kan søke om maksimum 5000 kroner per boenhet.

Disse kan søke

 • Du kan få tilskudd når du bytter ut et ikke-rentbrennende ildsted som fortsatt er tilkoblet pipe og er i bruk, med en ny rentbrennende ovn eller annen miljøvennlig oppvarming i primærboliger. Nyinstallering av ildsted i boliger der det fra før ikke finnes ildsted tilkoblet pipe er ikke tilskuddsberettiget.
 • Ovnen som skiftes ut skal være av en ikke-rentbrennende type (fra før 1998), og skal etter at utskiftingsarbeidet er utført være fjernet fra boligen. Lukking av åpen peis med montering av ny peisinnsats er også tilskuddsberettiget. Kommunen vil kunne kontrollere søknaden opp mot feiervesenet sitt ildstedsregister.
 • For antikvariske ovner kan det isteden ettermonteres en etterbrenner-enhet, dersom denne enheten har tilsvarende effekt på luftforurensning som å bytte ut ovnen. Ovennevnte krav om fjerning av gammel ovn gjelder naturligvis ikke.
 • Det gis kun tilskudd for utgifter som er påløpt etter 01.01.2019 
 • Ny ovn må installeres iht. gjeldende brannforskrifter. 
 • Det utbetales tilskudd for kun 1 ovn pr boenhet. 
 • Du må være eier av boligen for å kunne søke. I borettslag kan borettshaver søke. Borettshaveren er da selv ansvarlig for at utskiftingen er i samsvar med borettslagets vedtekter. 
 • Tilskuddet gis i første omgang kun til boliger i de områdene av Drammen som er mest belastet av svevestøvforurensning. Se egen kartavgrensning.

Geografisk avgrensning av prioriterte områder for tilskudd 

Tilskuddsordningen skal bidra til bedre luftkvalitet i de områdene i Drammen som er mest belastet med luftforurensning. Dette er først og fremst de lavereliggende områdene av Drammensdalen. Det vil si under høydekote 50 meter.

Du finner området på kartet under:

Kart over området som dekkes av tilskuddsordningen for bytte av eldre vedovner
BILDE: Området innenfor den skraverte linja dekkes av ordningen med tilskudd til bytte av eldre vedovner.

Frem til 1. august 2019 får bare boligeiere innenfor dette geografiske området tilskudd. Dersom det etter 1. august fortsatt er ledige tilskuddsmidler, kan det også gis tilskudd til innbyggere i andre geografiske områder av kommunen.

Drammen kommune har satt av i alt 1 million kroner til dette formålet i 2019. Tilskudd gis fortløpende til søkere innenfor prioritert tildelingsområde, inntil beløpet er brukt opp.

Innsendt søknad er derfor ikke en garanti for tilskudd.

Disse utgiftene kan du få tilskudd til

Det gis 50% av kostnadene ved innkjøp og installasjon av rentbrennende ildsted, men maksimalt 5000 kroner per boenhet.

Kostnadene ved innkjøpt og innstallasjon inkluderer:

 • fjerning av gammel ovn
 • innkjøp og montering av ny rentbrennende ovn, eventuelt annen varmekilde (pelletsovn, varmepumpe e.l.)
 • for ovner av antikvarisk verdi: kostnader for montering av etterbrenner, forutsatt at dette er utført av fagkyndig ovnsrestauratør.

Boligeiers egne arbeidstimer regnes ikke med i tilskuddsgrunnlaget.

Slik går du frem

Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter hvert som de kommer inn. Søkere som oppfyller kriteriene vil få tilsendt tilsagnsbrev.

I svaret du mottar står det hvordan du går frem for å få utbetalt tilskuddet.

Drammen kommune anbefaler at du ta kontakt med en faghandler for ovner og peiser. Disse har et godt utvalg av ovner, har fagkunnskapen til å anbefale en ovn som passer til ditt bruk og din bolig. I tillegg kan de foreta selve monteringen.

For eksempel vil en stor og dårlig isolert bolig trenge en stor vedovn, mens det i en liten og godt isolert bolig vil det være lettere å få rett innetemperatur med en liten ovn.

Kommunen anbefaler å la en kvalifisert ovnsmontør utføre arbeidet. Det er lovlig å montere vedovn selv, men dersom du gjør dette uten å kjenne og følge brannsikkerhetskrav utsetter du deg selv og de du bor sammen med for unødvendig brannrisiko.

 • Husk å spare på kvitteringer for ovnsinnkjøp, materiell og monteringsarbeid. Dette er nødvendig dokumentasjon for å få utbetalt tilskudd.

Før du kan få utbetalt tilskuddet, må du ha samlet dokumentasjon for utgifter:

Du må sende inn dokumentasjonen innen 6 måneder etter at du har fått bekreftet tildeling.

Dersom du har blitt forsinket må du  eller ring Kundesenteret 32 04 00 00 om at arbeidet er i gang, med angivelse av når dokumentasjon blir sendt.

Når Drammen kommune har mottatt dokumentasjon, mottar du tilskuddet du har fått tilsagn om på kontoen du har oppgitt på skjemaet for dokumentasjon av utgifter..