Drammen kommune har i 2019 avsatt 1 mill. kroner til støtteordning for etablering av ladepunkter for elbil i eksisterende borettslag og sameier. Kommunen tar imot søknader fortløpende, og vil behandle disse etter hvert som de kommer inn.

Hvem kan søke?

 • Boligselskap kan søke ordningen. Som boligselskap regnes: borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke. Sammen med søknaden må det legges ved dokumentasjon på at boligselskapet har fattet vedtak om å utrede muligheten for å etablere infrastruktur for ladestasjoner.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.

Hvilke prosjekter kan få midler?

 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis.
 • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Tiltakene det søkes om støtte til, må utføres etter gjeldene regler for denne typen installasjoner/utbedringer. Der dette innebærer endringer på bygg som er søknadspliktig, skal dette søkes om på vanlig måte.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift av ladesystemet.
 • Det gis ikke tilskudd til bygg under oppføring.
 • Støtten kan maksimalt være 30 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kr. 100 000 pr. boligselskap. Avhengig av antallet søkere og samlet søkesum vil midlene fordeles så godt det lar seg gjøre. Det er derfor ikke sikkert at søkerne vil kunne få maksimal støtte.
 • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.

Søknadsprosessen og dokumentasjon

 • Søknadskjema: Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettsider frem til søkefristen ved å følge aktiv lenke her
 • Søknaden må inneholde spesifisert tilbud fra leverandør av det elektriske anlegget, der det kommer tydelig frem hvilke kostnader som omfatter felles infrastruktur til ladesystemet. Det er kun denne summen som vil være grunnlag for støtte.
 • Tilsagnsbrev: Det beregnes en søknadstid på ca. 4 uker etter søknadsfrist. Dette forutsetter at søknaden er uten mangler. Søkeren vil da motta tilsagnsbrev og tilskudd, eventuelt avslag.
 • Gjennomføring: Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha 1 år på å gjennomføre arbeidene oppgitt i søknaden. Frist for gjennomføring og innsendelse av ferdigmeldingsskjema opplyses i tilsagnsbrev.
 • Ferdigmeldingsskjema: For å få utbetalt støtte må det sendes inn et ferdigmeldingsskjema med kopi av daterte fakturaer. Skjemaet er tilgjengelig ved å følge linken her. Utbetalingsbrev sendes senest 3 uker etter mottatt ferdigmeldingsskjema.
 • Utbetaling skjer senest 30 dager fra brevdato i utbetalingsbrev.

Frist for å søke

Mottak og behandling av søknader vil skje fortløpende inntil avsatte midler i budsjettet er oppbrukt. Etterfølgende søkere som tilfredsstiller kriteriene vil bli satt på venteliste (i kronologisk rekkefølge basert på når komplett søknad ble mottatt av kommunen), i påvente av nye bevilgede midler til ordningen.

Kriterier for bruk av tildelte midler

Dersom det blir klart at det omsøkte tiltaket ikke skal gjennomføres likevel, og tildelte midler derfor ikke blir brukt, skal søker gi beskjed så fort som mulig. Vi kan da frigjøre pengene til en ny søker.
Hvis fristen for gjennomføring utløper, mister søker tilsagnet og må søke om midler på nytt. Det er imidlertid mulig å søke om utsettelse:
 • Utsettelse på inntil 3 måneder kan innvilges dersom søker kan sannsynliggjøre at tiltaket vil være gjennomført, eller konkret avtale om gjennomføring vil være undertegnet, innen utsatt tidsfrist.
 • Utsettelse på inntil 6 måneder fra opprinnelig frist kan innvilges dersom søker kan dokumentere at det er inngått avtale om å installere ladepunkter på et avtalt tidspunkt innen utsatt frist.

Hensikten med begrenset tid for gjennomføring er å sikre at midlene benyttes til et reelt, planlagt prosjekt, og ikke bindes opp på ubestemt tid.