Drammen kommune støtter etablering av ladepunkter for elbil i eksisterende borettslag og sameier som ikke har slike ladepunkter i dag.

Det er satt av 500 000 kroner årlig i 2018 og 2019. Det er i 2018 kommet inn så mange søknader om støtte at avsatte midler i begge årene er oppbrukt. Vi har derfor satt stans i mottak av flere søknader. Søknader mottatt før fristen 1. september 2018 behandles og besvares i kronologisk rekkefølge.
Søknadene som ikke kan dekkes av midlene i 2018 settes på venteliste for midlene i 2019.

Hvem kan søke?

 • Boligselskap kan søke ordningen. Som boligselskap regnes: borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke.
 • Sammen med søknaden må det legges ved dokumentasjon på at boligselskapet har fattet vedtak om å utrede muligheten for å etablere infrastruktur for ladestasjoner.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.

Hvilke prosjekter kan få midler?

 • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Etablering/oppdatering det søkes om støtte til, må utføres etter gjeldene regler for denne typen installasjoner/utbedringer. Der dette innebærer endringer på bygg som er søknadspliktig, skal dette søkes om på vanlig måte.
 • Støtten kan maksimalt være 30 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kr. 100 000 pr. boligselskap.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis.
 • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Det gis ikke tilskudd til bygg under oppføring.

Søknadsprosessen og dokumentasjon

 • Søknadskjema: Elektronisk søknadsskjema vil være tilgjengelig på kommunens nettsider. 
 • Tilsagnsbrev: Det beregnes en søknadstid på ca 4 uker etter søknadsfrist. Samtlige søkere vil da motta tilsagnsbrev og tilskudd, eventuelt avslag.
 • Gjennomføring: Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha 1 år på å gjennomføre arbeidene oppgitt i søknaden. Frist for gjennomføring og innsendelse av ferdigmeldingsskjema opplyses i tilsagnsbrev. 
 • Ferdigmeldingsskjema: For å få utbetalt støtte må det sendes inn et ferdigmeldingsskjema med kopi av daterte fakturaer. Skjemaet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Utbetalingsbrev sendes senest 3 uker etter mottatt ferdigmeldingsskjema.
 • Utbetaling skjer senest 30 dager fra brevdato i utbetalingsbrev.

Frist for å søke

 • Frist for 2018 var 1. september.
  Tidligere varslede frister i 2019 stanses som følge av et stort antall søknader i 2018. Mottatte søknader som ikke kan dekkes av midlene i 2018 settes på venteliste for midlene i 2019.  Søknadene behandles og besvares i kronologisk rekkefølge.

Anbefalinger

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere elbiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor oppfordrer kommunen at søkere installerer en fremtidsrettet lastdeling. Det betyr en jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget.
I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Det er viktig at boligselskapet velger en sikker og fremtidsrettet løsning. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Elbilforeningen har bred kompetanse på området og har laget et forslag til hvordan man i det enkelte boligselskap kan gå fram for å få en god prosess om å få etablert eller vurdert etablert ladepunkter. Dette omfatter bl.a. organisering, behovskartlegging og mer tekniske forhold. De trekker også fram behovet for at man bør ta hensyn til at anlegget senere bør kunne skaleres opp og utvikles over tid. Se forslaget fra elbilforeningen her.

Videre vises det til en nyttig veileder om installasjon av ladepunkter for elbiler (pdf).
Her gis mange praktiske tips i tillegg til god informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til elbil. Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som organiserer bl.a. elektrobedriftene).

Elbilforeningen, Enova og Enmira fått laget ytterligere en veileder om «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder» der det er nyttig informasjon også for et boligselskap.

Kontakt

For ytterligere informasjon kan kommunen kontaktes via kontaktinformasjonen nederest på siden.