Drammen kommune satte av midler i 2018 og 2019 til støtteordning for etablering av ladepunkter for elbil i eksisterende borettslag og sameier. De avsatte midlene er per i dag brukt opp, og mottak av søknader er derfor stanset i påvente av mulige nye budsjettmidler.

Det ble totalt satt av 1 mill. kroner i 2018, og 500 000 kroner i 2019.
Siste frist for å søke om midler var 1. mars 2019. Etter søknadsfristen var avsatte midler for 2019 oppbrukt, og det måtte omdisponeres nesten 400 000 kroner ekstra for å dekke alle søknadene.
Mottaket av nye søknader må derfor dessverre stanses inntil nye midler eventuelt er satt av i budsjettet.
Som referanse har vi imidlertid fortsatt tilgjengelig informasjonen om krav til søknad om støtte. Ved ny oppstart av ordningen vil søknadsskjema igjen være åpnet. 

Hvem kan søke?

 • Boligselskap kan søke ordningen. Som boligselskap regnes: borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke. Sammen med søknaden må det legges ved dokumentasjon på at boligselskapet har fattet vedtak om å utrede muligheten for å etablere infrastruktur for ladestasjoner.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.

Hvilke prosjekter kan få midler?

 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis.
 • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Etablering/oppdatering det søkes om støtte til, må utføres etter gjeldene regler for denne typen installasjoner/utbedringer. Der dette innebærer endringer på bygg som er søknadspliktig, skal dette søkes om på vanlig måte.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift av ladesystemet.
 • Det gis ikke tilskudd til bygg under oppføring.
 • Støtten kan maksimalt være 30 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kr. 100 000 pr. boligselskap. Avhengig av antallet søkere og samlet søkesum vil midlene fordeles så godt det lar seg gjøre. Det er derfor ikke sikkert at søkerne vil kunne få maksimal støtte.
 • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.

Søknadsprosessen og dokumentasjon

 • Søknadskjema: Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettsider frem til søkefristen ved å følge aktiv lenke her. Skjemaet åpnes dersom nye midler blir avsatt i budsjettet.
 • Søknaden må inneholde spesifisert tilbud fra leverandør av det elektriske anlegget, der det kommer tydelig frem hvilke kostnader som omfatter felles infrastruktur til ladesystemet. Det er kun denne summen som vil være grunnlag for støtte.
 • Tilsagnsbrev: Det beregnes en søknadstid på ca. 4 uker etter søknadsfrist. Dette forutsetter at søknaden er uten mangler. Søkeren vil da motta tilsagnsbrev og tilskudd, eventuelt avslag.
 • Gjennomføring: Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha 1 år på å gjennomføre arbeidene oppgitt i søknaden. Frist for gjennomføring og innsendelse av ferdigmeldingsskjema opplyses i tilsagnsbrev.
 • Ferdigmeldingsskjema: For å få utbetalt støtte må det sendes inn et ferdigmeldingsskjema med kopi av daterte fakturaer. Skjemaet er tilgjengelig ved å følge linken her. Utbetalingsbrev sendes senest 3 uker etter mottatt ferdigmeldingsskjema.
 • Utbetaling skjer senest 30 dager fra brevdato i utbetalingsbrev.

Frist for å søke

 • Mottaket av søknader er midlertidig stanset fordi avsatte midler til ordningen er oppbrukt. 

Tidligere frister for søknad var:

01. mars 2019

01. september 2018