Finn noen som liker å gjøre det samme som deg, og gjør det sammen.

Aktivitetsoversikter

 • www.drammen.no har en aktivitetskalender med oversikt over teater, film, musikk, sport, kunst og andre aktiviteter som engasjerer. Legg gjerne inn ditt arrangement også!

Voksne og eldre

 • Aktivitetskatalogen (pdf) fra Frisklivsentralen gir en oversikt over et stort mangfold av fysiske aktiviteter for voksne og seniorer. Katalogen er også tilgjengelig som brosjyre hos kommunen.
 • www.ut.no gir god informasjon om friluftsliv og turer i Drammensmarka og Finnemarka. www.dnt.no har også forslag til friluftsaktiviteter som du kan melde deg på.

Aktivitet i bydelene: 

Barn og unge

 • www.ungogaktividrammen.no er en oversikt over fritidstilbud som finnes til barn og unge i Drammen. Aktiviteter som er gratis er merket. Er du ansvarlig for en barne- og ungdomsaktivitet? Send inn informasjon og gjør oversikten bedre!

Hvordan får vi alle barn og unge med på fritidsaktiviteter?

Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring. Dette er hentet fra fritidserklæringen som også bygger på FN's konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 31.

Hverken frivillige lag og foreninger, den enkelte innbygger eller det offentlige kan alene klare å nå målet om at alle barn og unge blir inkludert i sosiale fellesskap. 

Med godt samarbeid har vi mye bedre muligheter til å lykkes!

Her er en oversikt over viktige ressurser:

 • Bruk aktivitetsoversikten www.ungogaktividrammen.no . Alle som tilbyr fritidsaktiviteter til barn og unge, oppfordres til å legge inn informasjon på denne siden.
 • Skattekammeret BUA er en utlånssentral for fritidsutstyr til barn og unge og barnefamilier.
 • Barn i familier med lav inntekt, får redusert pris eller friplass (fra 1.8.17) i skolefritidsordning/aktivitetsskole og på kulturskolen.  
 • Alle frivillige lag og foreninger i Drammen oppfordres til bruke verktøy fra www.allemed.no til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva gruppa kan gjøre for å få alle med.
 • For familier med sammensatte levekårsutfordringer kan levekårsteamet være en hjelp.
 • Lag og foreninger kan låne lokaler på skolene gratis til sine aktiviteter på ettermiddager og helger. Ta kontakt med den enkelte skole, for å avtale nærmere.
 • Lag og foreninger oppfordres til å søke tilskudd til inkluderingstiltak. Det er flere mulige ordninger.   
 • Det er flere gode samarbeidsprosjekter lokalt i bydelene. For eksempel samarbeider mange skoler og idrettslag med felles mål om at alle barn og unge skal få bedre mulighet til å være aktive sammen på fritiden. Spør på din skole!

I tillegg kan vi alle, som innbyggere og medborgere i Drammen, bidra til å inkludere alle barn og unge på felles aktiviteter, der vi har mulighet.