Hva er folkehelse?

Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

En vanlig definisjon av helse

Helse defineres etter Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin definisjon fra 1948 som en tilstand av fullkomment fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet. Videre konkluderer vi med at god helse kan beskrives som evnen og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige krav og trives med dette.

Hva er folkehelsearbeid?

Folkehelsearbeidet handler om å tilrettelegge for en bærekraftig samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter i helse ved å sikre en rettferdig fordeling av den og som fremmer god helse i befolkningen. Et slik arbeid foregår på mange plan, og med mange perspektiver og med utgangspunkt i dette defineres folkehelsearbeidet som tverrsektorielt.
Folkehelsearbeidet i Drammen kommune er todelt, forebyggende og helsefremmende.
  • Forebyggende folkehelsearbeid: Det handler om å forebygge at mennesker blir syke eller pådrar seg skader og lidelser. Det skal opprettholde befolkningens helse og hindre at den forverres.
  • Helsefremmende folkehelsearbeid: Det dreier det seg om å styrke og fremme folks helse. På den måten kan helse bli en positiv ressurs i møte med de små og store utfordringer vi alle møter i hverdagen.

Oversiktsarbeid er en lovpålagt oppgave i folkehelsearbeidet


Å identifisere folkehelseutfordringer og risikofaktorer i kommunen kan bidra til å påvirke i positiv retning, derfor er det viktig å kartlegge. Kunnskap om helsetilstanden hos innbyggerne og hvilke faktorer som påvirker positivt og negativt bygger på data fra ulike kilder og kunnskapen herfra gir grunnlag for strategiske beslutninger og veivalg som er nødvendige fremover for å bedre folkehelsen i Drammen.

Viktige fokusområder i folkehelsearbeidet

  • Redusere sosiale ulikheter i helse
  • Øke sosial deltakelse
  • Bidra til helsefremmende stedsutvikling
  • Sikre reell-medvirkning i lokalsamfunnet
  • Påvirke positivt innbyggernes helserelatert atferd

Folkehelsestrategien frem til 2020

Bystyret i Drammen kommune vedtok 20 februar 2018 en folkehelsestrategi for perioden 2018- 2020. Dokumentet er retningsgivende for folkehelsearbeidet fram til 2020. Strategien blir fulgt opp med en egen handlingsplan for perioden.

Kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet

Kommunen er pålagt å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet er primært basert på tall fra 2016. Nytt oversiktsdokument og kunnskapsgrunnlag vil bli utarbeidet for nye Drammen kommune

Kontakt folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Kebel Marin Fleites
E-post: Mobil: 459 65 661
Engene 1
Postboks 7500
3008 Drammen