Å legge til rette for at Drammens innbyggere i størst mulig grad er myndiggjorte borgere som tar ansvar for eget liv og egen helse er vesentlig for folkehelsen. Empowerment ligger som en grunntanke for folkehelsestrategi 2018–2020.

Folkehelse er tverrsektoriell. Ingen samfunnsområder, kommunale, kommersielle eller ideelle kan alene ha ansvaret for folkehelsen. I denne strategien har Drammen kommune valgt ut fire strategier:

 • Helse i alt vi gjør
 • Aktive nabolag
 • Egenhelse hele livet
 • Fra stykkevis til helt. 

Folkehelsestrategi 2018-2020 er bygd opp rundt de fire strategiene med tilhørende tiltak.

Tiltak:

 1. Utrede om Drammen skal melde seg inn i Sunne kommuner(WHOs healthy cities norske nettverk)  for å bidra til økt kunnskapsbasert arbeid og få inspirasjon til nytenkning
 2. Sikre folkehelsefokus i kommuneplanen for Nye Drammen utover lovkravet om å legge oversikt over helsetilstand og påvirkningsstrategier til grunn for lokal planstrategi
 3. Utvikle tjenestene ved helse- og omsorgsdistriktene med fokus på alle innbyggerne i distriktet Drammen kommune  skal ta systematisk hensyn til helsemessige konsekvenser av beslutninger, søker positive synergier og unngår skadelige helseeffekter for å forbedre innbyggernes helse og velvære.

Oppdatert og god kunnskap er essensielt for å kunne utvikle tiltak som har positiv effekt på folkehelsen. Kunnskapsbaserte folkehelsetiltak skal dra nytte av oppdatert forskning, erfaringer fra fagpersoner og ikke minst erfaringer og innspill fra byens innbyggere. Det er også viktig å utnytte erfaringer fra og knytte nettverk med andre kommuner som satser på folkehelse.

Tiltak:

 1. Utrede om Drammen kommune skal søke om medlemskap/sertifiseres som international safe community (Trygge lokalsamfunn)
 2. Involvere nærmiljøene/nabolagene i lokal tiltaksutforming i nabolagene
 3. Videre utvikling av tiltak i bydelene som stimulerer til urbant friluftsliv/aktivitet
 4. Videreutvikle gode møteplasser og lekeområder i alle bydeler
 5. Utbygging av gangveier og fortau- og bedre måking, strøing og vasking
 6. Sette folkehelse på dagsorden i distriktene gjennom folkehelsedager, aktiviteter og gode eksempler – utvikle konsept som passer i de ulike distriktene.

Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende by, der den enkelte opplever mestring og kan leve og bo selvstendig. Boliger og infrastruktur skal legge til rette for at flest mulig skal klare seg selv og ha aktive, meningsfulle dager

Tiltak

 1. Utrede om Drammen kommune skal melde seg inn i WHOs nettverk for aldersvennlige byer
 2. Utrede billigere og lettere tilgjengelige transportløsninger for innbyggerne
 3. Samarbeid med kulturaktører om å bli aldersvennlige kulturinstitusjoner
 4. Utvikle flere lavterskeltilbud og forebyggende arbeid for barn og unge
 5. Videreutvikle Lærings- og mestringstilbudet slik at kommunen alltid tilbyr kurs i nnenfor de områdene der Drammen scorer lavt på folkehelsebarometeret

Det er et mål at det skal blir enklere å gjøre helsevennlige valg. Det innebærer at innbyggerne beholder friheten til å velge, samtidig som sunne, helsevennlig valg gjøres mer attraktive og lettere tilgjengelig. Utgangspunktet er at voksne innbyggere selv må ta ansvar for eget liv og helse. Samtidig er det forhold utenfor enkeltmenneskets kontroll som er med på å forme vilkårene for helse og velvære.

Tiltak

 1. Øke intern koordinering og samarbeid mellom sektorer og SLT- koordinator, frivillighetskoordinator og folkehelsekoordinator
 2. Flytte folkehelsekoordinator organisatorisk fra Helsetjenesten til rådmannens stab
 3. Gjøre Drammens folkehelsearbeid kjent gjennom informasjon om folkehelsetiltak på digitale plattformer
 4. Folkehelsekoordinator gis i oppdrag å operasjonalisere folkehelsearbeidet ytterligere gjennom å utarbeide en handlingsplan for folkehelse som rulleres årlig

Kommunen skal i henhold til folkehelseloven, fremme befolkningens helse innen de oppgaver og med de virkemidlene kommunen er tillagt, herunder ved lokal planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Dette krever en helhetlig plan for arbeidet og koordinering på tvers av kommunens ulike ansvars- og tjenesteområder.