Kommunen er pålagt å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen.

Plikten er forankret i folkehelseloven, folkehelseforskriften, smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Kommunen er pålagt å ha løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen. I tillegg skal det utarbeides oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for kommunens planstrategi.

Om kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget er basert på opplysninger som er tilgjengelig i offentlige databaser, som Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet, elevundersøkelsen og ungdata, samt fra Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Nytt samlet oversiktsdokument vil bli utarbeidet for nye Drammen