Vi arbeider med barn og unge 0–18 år som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet.

Det kan være barn med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket eller avvikende grov- og/eller finmotorisk utvikling. Det kan også være barn med utviklingsforstyrrelser, og barn utsatt for skade eller akutt sykdom. En annen sentral gruppe er barn med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk. Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Våre tilbud

Vi foretar ulike typer utredninger knyttet til bevegelse og aktivitet.

Vi starter oftest med en foreldresamtale og kartlegger hvordan fysisk og kognitiv funksjon, sammen med omgivelsene, påvirker barn og unges funksjonsmuligheter.

Eksempler på dette kan være kartlegging av fin- og grovmotorisk funksjon. Et annet eksempel er kartlegging og observasjon av barnets aktiviteter i samspill med omgivelsene hjemme og i barnehage/skole.

Vi tilbyr veiledning til barnet selv, foreldre eller andre pårørende.

Samarbeidspartnere, som annet helse- eller pedagogisk personell, mottar også råd og veiledning.

Eksempler kan være forslag til aktiviteter barnet kan drive på med i fritiden, hvordan barnehage og skolemiljø best mulig kan tilrettelegges og hvordan foreldre kan stimulere og aktivisere barnet sitt hjemme. Et annet eksempel kan være veiledning i forhold til stimulering/trening i barnehage og skole.

Dette er en tverrfaglig samarbeidsmodell på 1. trinn og er en del av skolehelsetjenestens tilbud og arbeidsform.

Et viktig mål er å utvikle det tverrfaglige samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og skolene og arbeide helsefremmende og forebyggende i forhold til alle barn på 1. trinn.

Samarbeidspartnere er skolens ledelse og trinnleder, kontaktlærere, helsesøster og fysioterapeut og assistenter til barn med bistandsbehov. 
Fokus skal særlig være på tiltak som bidrar til å inkludere alle barn. Utgangspunktet kan være barn i risikogrupper, som f. eks barn medfunksjonsnedsettelser, men tiltakene er i forhold til grupper og miljø.

Vi tilbyr intensiv stabilitetstrening med slynger for barn med ADHD

Tilbudet gjelder barn som er 11 og 12 år, som har en ADHD diagnose og har motoriske vansker og/eller skrivevansker. Barnet må være i stand til å gjennomføre treningen.

Tid og sted:
Treningen foregår hos Fysioterapitjenesten for barn og unge, Idrettens hus, 3 – 4 ganger i uken i 8 uker. Hver økt varer i 30 minutter og er individuelt tilpasset.

Treningen vil være enten mellom kl. 8.00 og kl. 9.00 eller mellom kl. 14.00 og kl. 15.00, slik at det i minst mulig grad vil gå ut over skolen. Det vil være oppstart i september og januar.

Det kreves ingen egenandel for barn under 16 år

Mer om intensiv stabilitetstrening finner du i denne rapporten: Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD (pdf)

Ta direkte kontakt med oss eller fyll ut og send inn henvisningsskjema til:

Fysioterapitjenesten for barn og unge
Schwartz gate 6,
3043 Drammen.
Tlf: 32045250 /51 /52

Epost: 

Vi legger tilrette for at barn kan være aktive hjemme, i nærområdet og i barnehage eller på skolen

Det kan være behov for tilrettelegging av omgivelsene, slik at barnet kan delta på lik linje med andre. Vi har ansvar for å søke, utprøve og tilpasse bevegelseshjelpemidler.

Vi tilpasser også ofte aktiviteter til det enkelte barnet. Et barn med funksjonsvansker har behov for at vanskelighetsgrad tilpasses det nivået barnet er på. Dette kan gjøres ved å finne frem til alternative metoder for å utføre en aktivitet, eller å forenkle selve aktiviteten.

Vi gir barnet trening og stimulering for å utvikle motoriske ferdigheter

Det kan være stimulering av for eksempel balanse og styrke. Det kan også være læring og øvelse på konkrete aktiviteter som er viktige for barnet.

Tilbud kan gis individuelt eller i grupper. Intensitet varierer etter behov. 
I forhold til trening samarbeider vi også med privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Henvisninger

Foreldre, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnehager, skoler, PPT, fastleger, barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten kan henvise.

Skriftlig henvisning sendes på henvisningsskjema pr post til følgende adresse:

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 
Schwartzgate 6
3043 Drammen

Henvendelsene registreres og blir behandlet ut i fra våre prioriteringer. Foresatte skal ha skriftlig beskjed om prioritet innen 3 uker. I enkelte tilfeller vil vi anbefale at treningen eller tiltakene gjøres på et Fysikalsk Institutt.

Behandling hos private fysioterapeuter kommer inn under bestemmelsene i folketrygdloven.

Kommunens fysioterapitjeneste er gratis for barn under 16 år.

Kontakt oss

Telefon: 901 95 151
Åpent: Mandag og fredag klokka 08 00 – 15 30