Tilbud til alle nybosatte innvandrer familier med barn 0–16 år.

Nøkkelinformasjon

 • Fremme fysisk og psykisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Migra helsestasjon er et tilbud til flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og norske tilbake til landet uten opphold.

Vi tilbyr

 • Hjemmebesøk – gjennomføres til flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente innen 1 mnd etter bosetting
  • knytte kontakt med familien
  • tema: opplevelse av flukt/bosetting, kartlegge familiehelse, helseadferd, informasjon om helsestasjon, helsehjelp/legevakt, fastlege

 • Helsesamtale på helsestasjon – gjennomføres til alle nybosatte innen 3 mnd etter bosetting, minimum 2 samtaler
  • kartlegge fysisk, psykisk, sosial helse, familiehelse og helseadferd
  • fange opp helseplager/negativ helseadferd, veilede og henvise til hjelpeinstanser
  • fysisk helse: vekt, høyde, syn, hørsel, vekst og utvikling, sykdom i familien, levevaner, kosthold, døgnrytme, kjønnslemlestelse
  • psykisk helse: migrasjonsprosess, opplevelse av tidligere traumer, flukt, bosetting, nå situasjon
  • foreldrerolle - å være foreldre i Norge, barneoppdragelse, vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse
  • vaksinasjon, etterregistrere vaksiner satt i hjemland, tilby fullvaksinering etter anbefalt vaksinasjonsprogram

Henvisninger

Alle henvises tannhelsetjenesten fra 1.tann
På indikasjon henvises til fastlege, 2. linjetjenesten, PPT, eller andre samarbeidspartnere

Oppfølging på indikasjon

Grunnvaksinasjon, individuell veiledning, tverrfaglig samarbeid med flyktninghelsetjenesten, smittevern, introduksjonssenteret, Drammen mottak, velkomstklasser, Senter for oppvekst

Overføring ordinær tjeneste

Førskolebarn overføres helsestasjon så raskt som mulig, 2-5 år avhengig av helsestasjonsprogram.
Barn i velkomstklasse overføres til skolehelsetjenesten når barnet begynner på nærskole, oftest etter 1 år.

Telefon

32 04 66 00

E-post

Besøksadresse

Amtmand Blomsgate 1
3015 Drammen

Tidlig inn

Rask intervensjon og oppfølging av barn (0–6 år) og familier i risiko (pdf)