Kommunen kan kreve en egenandel for noen av de tjenestene du mottar. Egenandelene er de samme enten du mottar hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller har benyttet deg av brukervalg og mottar hjemmetjenester fra en privat utfører.

 Betalingsfrie tjenester

Helsetjenester fra hjemmesykepleien er gratis. Det samme gjelder bistand til personlig stell og egenomsorg, det vil si hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. 

Det kreves heller ingen egenandel for avlastningsopphold eller døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i institusjon.

Betalingsbelagte tjenester

Tjenester du må betale egenandel for er:

 • Hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg (gjelder også BPA – brukerstyrt personlig assistanse)
 • Trygghetsalarm
 • Sykehjem (unntatt avlastningsopphold)
 • Dagsenter
 • Utlevering og henting av hjelpemidler

Nærmere om egenbetaling for hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring/BPA

Det kreves egenandel for praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg), for eksempel rengjøring, vask av klær, matlaging og annet praktisk arbeid i husholdningen. Dette gjelder også dersom tjenesten er organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Egenandelen omfatter også praktisk bistand/opplæring, som har til formål å utvikle eller vedlikeholde evnen til å mestre ovennevnte daglige gjøremål.

Hvilke tjenester du skal betale for, og hvor mye du skal betale i egenandel, skal gå frem av vedtaket du mottar. Egenandelen for hjemmehjelp/praktisk bistand blir fastsatt ut fra husstandens samlede nettoinntekt, på bakgrunn av siste utlagte ligning. Egenandelen kan derfor bli justert årlig når endelige ligningstall foreligger.

Dersom din økonomiske situasjon gjør at du ikke kan betale full egenandel, kan du søke om reduksjon eller fritak fra egenandelen.

Regelverk

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester

Bystyret fastsetter satsene for egenbetaling med virkning fra 1. januar hvert år.

Praktisk bistand inkludert BPA

 • Inntekt inntil 2G (inntil kr. 187.268): 102,5 pr. time, maks 2 timer pr. mnd.
 • 2-3G (kr. 187.269 - 280.902): 243,- pr time, maks 4 timer
 • 3-4G (kr. 280.903 - 374.536): 427,- pr. time, maks 6 timer
 • Over 4G (over kr. 374.537): 427,- pr. time, maks 8 timer

Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime.

Korttidsopphold i sykehjem

Egenbetaling ved korttidsopphold i sykehjem er kr. 160,- per døgn, uavhengig av inntekt.
Ved korttidsopphold over 60 døgn per kalenderår beregnes betalingssats lik betaling for langtidsopphold.

Langtidsopphold

For langtidsopphold i sykehjem fastsettes egenbetaling ut fra nettoinntekt. Egenandelen justeres årlig på bakgrunn av en etterberegning etter at skatteoppgjøret foreligger.
Det maksimale taket for egenbetaling er satt til kroner 65.000 per måned.

Dagsenter (dag/kveld)

Dagsenter koster kr 80 per dag /kveld uavhengig av inntekt.

Trygghetsalarm

 • Inntekt inntil 2G: 1103,- pr. år 
 • 2-3G: 2207,- pr. år 
 • Over 3G: 3526,- pr. år 

Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 416,- per gang.

Nøkkelsafe

 • Montering og demontering: kr. 210,- pr. gang

Hjelpemidler

 • Utkjøring/henting av hjelpemidler til bostedsadresse, kr 126,- pr. gang

G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr. 93 634,- (justeres årlig per 1. mai)
* Maksimalsats for praktisk bistand per mnd. er kr 205,- i 2018 for husstander med inntekt Inntil 2 G.