Du kan klage hvis du mottar en tjeneste, men er misfornøyd med den hjelpen du får.

Vi ønsker tilbakemelding fra deg for at vi skal kunne forbedre kvaliteten på den jobben vi gjør.

Du kan også kan klage på enkeltvedtak om tjenester fra kommunen, for eksempel hvis du har fått avslag på søknad om omsorgslønn eller sykehjemsplass, eller hvis du har fått færre timer med hjelp enn det du mener at du har behov for (lenke til klage på enkeltvedtak)

Hvem kan klage?

Både bruker og pårørende kan klage til helse- og omsorgstjenesten hvis tjenesten ikke blir levert på en tilfredsstillende måte.

Hjelp til å klage

Du kan få hjelp fra fullmektig, verge eller advokat til å sette frem en formell klage. Du kan også be om hjelp fra saksbehandler eller tjenesteyter til å sette opp klagen skriftlig.

Hvor skal klagen sendes?

Skriftlig klage sendes til den virksomheten som har ansvaret for tjenesten du vil klage på. For klage på utførelsen av helse- og omsorgstjenester gjelder det ingen klagefrist, men det er viktig at vi får tilbakemelding så snart som mulig om forhold som kan forbedres i tjenestene.

Hvordan skal jeg gi tilbakemelding på tjenesten

Du kan også henvende deg til oss muntlig, men vi oppfordrer deg til å levere en skriftlig klage for at saken skal bli behandlet på en så ryddig måte som mulig.
Du kan også henvende deg til Fylkesmannen for å få vurdert om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg eller en av dine nærmeste. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen i Buskerud http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/

En annen mulighet er å henvende seg til Pasient- og brukerombudet  og be om råd, veiledning og hjelp i saken.

Lovgrunnlaget

Om klage i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Om Pasient- og brukerombud i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 9