Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester, startlån og kommunal bolig. Hvis du har fått avslag på en søknad eller hvis du for eksempel har fått færre timer med hjelp enn det du mener at du har behov for, kan du klage på vedtaket.

Du kan også klage på kvaliteten på de tjenestene du mottar

Du kan klage på vedtak som gjelder deg selv eller dine nærmeste. Som pårørende må du som regel ha fullmakt for å klage på vegne av den saken gjelder.

Klagen må være skriftlig og være underskrevet av klager eller fullmektig. Du må opplyse om hvilket vedtak du klager over og hvilken endring du ønsker. Du bør forsøke å begrunne hvorfor du mener at vedtaket ikke er riktig, og legge ved eventuell dokumentasjon, for eksempel medisinske opplysninger.

Du kan få hjelp fra fullmektig, verge eller advokat til å sette frem en formell klage. Du kan også be om hjelp fra saksbehandler eller tjenesteyter til å sette opp klagen skriftlig.

Hovedregelen for klage etter forvaltningsloven er at klagen skal være fremsatt innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er mottatt. Dette gjelder for eksempel klage på vedtak om kommunal bolig. For enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven er klagefristen fire uker.

Klagen skal sendes til Tjenestetildeling og samordning, postboks 7500, 3008 Drammen, som vurderer klagen i første omgang.

Hvis det kommer fram nye opplysninger i klagen, eller den nye vurderingen fører til et annet resultat, kan det gjøres et nytt vedtak i saken. Hvis Tjenestetildeling og samordning ikke gir deg medhold i klagen, sendes saken videre til klageinstansen, som enten er klagenemnda i kommunen eller Fylkesmannen i Buskerud

Klagenemnda  i kommunen behandler klager på vedtak om blant annet TT-tjeneste, startlån og kommunal bolig. Fylkesmannen  behandler klager på vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven, som blant annet gjelder hjemmesykepleie, BPA, omsorgslønn og sykehjemsplass.