Prosjekter 2017

”Er du mann nok til en jobb innen helse?” Et unikt prosjekt for menn mellom 26-55 år, basert på et samarbeid mellom kommune, Nav fylkeskommune, Fylkesmannen KS og Helsedirektoratet. Målet er økt rekruttering av menn til stillinger i HSO.

Kontaktperson:

Hensikten med prosjektet er å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen hos hjemmeboende brukere med demens eventuelt kjent kognitiv svikt. Øke kompetanse og kunnskap, tydeliggjøre ansvarsforhold og organisering mellom fastlegene, hjemmetjenesten, pasient og pårørende relatert til legemiddelbehandling. Til slutt utvikle metode og arbeidsverktøy for å implementere dette i daglig drift.

Kontaktperson:

Prosjektets hensikt er å ta frem kunnskap og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter der fritidsaktiviteter aktivt støtter opp under habiliterings- og rehabiliteringsprosesser.

Kontaktperson:

Drammen kommune  ved UHT er innvilget tilskudd  til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Hovedmålet er å undersøke hvilke erfaringer pasienter og pårørende har med  tilbudet som gis ved lindrende enhet.  Innhentet kompetanse fra pasienter og pårørende kan spredes og høyne den faglige kvaliteten innen palliativ omsorg både i og utenfor lindrende enhet.

Kontaktperson:

Hensikten er å avdekke kunnskapsgrunnlaget for bruk av tvang i tjenesten til personer med demens og personer med psykisk utviklingshemning. Videre vil en belyse hvordan bruk av velferdsteknologi generelt og lokaliseringsteknologi spesielt er et mindre inngripende tiltak i utøvelsen av tjenesten til personer uten samtykkekompetanse.

Kontaktperson:

Hensikten er å understøtte samhandling og tjenesteutforming ved bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen.

Utvikling av et verktøy som kan måle de samme
parametere som leses av urinprøver i dag - direkte fra et innlegg.

Applikasjon for hjemmeboende eldre med ernæringsutfordringer.

Helseportalen: Arbeidsverktøy for de ansatte. Velferdsteknologi som sensorer i seng, dører og beboer rom er tilknyttet portalen. Type sensor som tas i bruk avgjøres etter kartlegging av beboernes behov.
Caretech in hand: Applikasjon for smarttelefon som benyttes som tjenestetelefon i bofellesskapet.GPS: Enheter testes ut av de ansatte i tilknytning til helseportalenSanseportalen: Benyttes innendørs inne på sanserom med bruker kort som er tilpasset hvert enkelt individMotiview sykkel med filmbibliotek.Velferdsroboten ”Pelle”.

Kontaktperson:

Prosjekter UHT Buskerud

Helse- sosial og omsorg har til enhver tid prosjekter gående. Her nevnes prosjekter utviklingsenheten har en rolle i og som i hovedsak har egen finansiering.