Prosjekter 2018

”Er du mann nok til en jobb innen helse?” Et unikt prosjekt for menn mellom 26-55 år, basert på et samarbeid mellom kommune, Nav fylkeskommune, Fylkesmannen KS og Helsedirektoratet. Målet er økt rekruttering av menn til stillinger i HSO.

Kontaktperson:

Prosjektets hensikt er å ta frem kunnskap og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter der fritidsaktiviteter aktivt støtter opp under habiliterings- og rehabiliteringsprosesser.

Kontaktperson:

Drammen kommune  ved UHT er innvilget tilskudd  til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Hovedmålet er å undersøke hvilke erfaringer pasienter og pårørende har med  tilbudet som gis ved lindrende enhet.  Innhentet kompetanse fra pasienter og pårørende kan spredes og høyne den faglige kvaliteten innen palliativ omsorg både i og utenfor lindrende enhet.

Kontaktperson:

Applikasjon for hjemmeboende eldre med ernæringsutfordringer.

Prosjektet er i oppstartsfase

Kontaktperson:

Prosjekter UHT Buskerud

Helse- sosial og omsorg har til enhver tid prosjekter gående. Her nevnes prosjekter utviklingsenheten har en rolle i og som i hovedsak har egen finansiering.