Hvordan søker jeg om tjenester?

Du sender «Søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne (over 18 år)» til Tjenestetildeling og samordning, Postboks 7500, 3008 Drammen. Du kan søke selv eller ved hjelp fra pårørende, verge, advokat eller annen fullmektig.

Søknaden skal inneholde opplysninger om din situasjon, men trenger ikke å være konkret rettet mot en bestemt tjeneste.

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden kan variere ut fra hastegrad, hvor omfattende saken er og hvilke opplysninger vi må innhente fra deg eller andre for å kunne vurdere søknaden din.

Dersom saken tar over en måned å behandle, vil du motta et foreløpig svar med informasjon om når du kan regne med at søknaden vil være ferdig behandlet.

Saksbehandleren din vil som regel ta kontakt med deg for å avtale et møte hjemme hos deg eller på kontoret vårt. Formålet med et slikt møte er å få kartlagt hva du klarer selv, og hva du trenger hjelp til.

Det er ofte også behov for å hente inn supplerende informasjon fra andre instanser for å kunne behandle saken, for eksempel fastlegen, spesialisthelsetjenesten, NAV etc. Slike opplysninger kan ikke gis uten ditt samtykke.

Du har rett til å uttale deg i egen sak, og medvirke til utformingen av tjenestetilbudet. Selv om det er kommunen som avgjør om du har rett til tjenester, er det viktig at du selv tar aktivt del i prosessen for å få kartlagt dine ressurser og behov.

Vi som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om de personlige opplysningene vi mottar om deg.

Alle søknader blir behandlet individuelt. Saksbehandler tar stilling til de opplysningene vi har mottatt og vurderer din situasjon opp mot regelverket, og fatter vedtak.

Vedtaket skal være begrunnet. Dersom du fyller vilkårene for rett til tjenester, skal vedtaket konkret beskrive hva slags hjelp som gis, hvor mye og med hvilket formål.

Hvis det er uklart for deg hva vedtaket går ut på, kan du ta kontakt med saksbehandler.

Vedtaket gjelder så lenge tjenestebehovet er uendret. Du vil bli varslet om eventuelle endringer, reduksjon eller bortfall av tjenester.

Du har som hovedregel rett til å gjøre deg kjent med de saksdokumentene som ligger til grunn for vår vurdering og avgjørelse. Hvis du ønsker innsyn kan du ta kontakt med saksbehandler.

Du kan klage på vedtaket.

Mer om klage på enkeltvedtak