Klage på utførelse av tjenesten

Hva kan du klage på?

Du eller dine pårørende kan klage hvis du mottar en tjeneste som du mener ikke blir gitt på en tilfredsstillende måte. Vi ønsker tilbakemelding fra deg for at vi skal kunne forbedre kvaliteten på den jobben vi gjør.

Du kan også klage på enkeltvedtak om tjenester. Hvis du for eksempel har fått avslag på søknad om omsorgslønn eller sykehjemsplass, eller hvis du har fått færre timer med hjelp enn det du mener at du har behov for, kan du klage på vedtaket.

Hjelp til å klage

Du kan få hjelp fra fullmektig, verge eller advokat til å klage. Du kan også be om hjelp fra saksbehandler eller tjenesteyter til å sette opp klagen skriftlig.

Hvor skal klagen sendes?

Skriftlig klage sendes til den virksomheten som har ansvaret for tjenesten du vil klage på.

Du kan også sende inn klage via skjema for ris, ros og avvik i helse-, sosial- og omsorgstjenesten

Du kan henvende deg til oss muntlig, men vi oppfordrer deg til å levere en skriftlig klage for at saken skal bli behandlet på en så ryddig måte som mulig.

Du kan også henvende deg til Fylkesmannen for å få vurdert om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg eller en av dine nærmeste.

En annen mulighet er å henvende seg til Pasient- og brukerombudet og be om råd, veiledning og hjelp i saken.