Korttids- og/eller rehabiliteringsopphold er et tilbud til deg som har behov for helsehjelp hele døgnet i en kortere og tidsavgrenset periode.

Ditt helsemessige behov avgjør lengden på oppholdet. Målet med oppholdet er at du skal opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand før du reiser hjem. (Korttidsopphold kan også bidra til å gi en verdig livsavslutning.)
Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • Ordinært korttidsopphold
  • Rehabiliteringsopphold
  • Avlastningsopphold

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tilbud til de som har tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Oppholdet er tidsavgrenset og kan søkes av deg som mottar hjelp eller av den som yter hjelpen.

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

Søk om helse- og omsorgstjenester

Hva koster tjenestene?

Kommunen kan kreve en egenandel for noen av de tjenestene du mottar. Egenandelene er de samme enten du mottar hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller har benyttet deg av brukervalg og mottar hjemmetjenester fra en privat utfører.