Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort.
Du kan søke etter at reisen er gjennomført.
Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Forutsetninger for å få dekket reiseutgifter:

 • Du må ha reist til behandling som dekkes av det offentlige.
 • Reisen må ha vært lenger enn ti kilometer hver vei.
 • Reisen må gå over mer enn én takstsone.
 • Er pasientreisen lenger enn 300 kilometer får du dekket reiseutgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen.
 • Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
 • Du kan få dekket tilleggsutgifter ved bruk av privat bil, om behovet  for å bruke bil er dokumentert.

Tilrettelagt pasientreise

Hvis du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til en tilrettelagt pasientreise.

Disse reisene dekkes

 • Allmennlege og fastlege
 • Audiopedagog/logoped/kiropraktor/ortoptist
 • Dialysetilbud i regi av kommunen
 • Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i regi av kommunen
 • Familievernkontor
 • Fysioterapeut/manuellterapeut
 • Helsestasjon
 • Institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
 • Jordmor
 • Nasjonale behandlingssteder
 • Organdonasjon
 • Psykolog
 • ​​​​​Rehabiliterings- eller opptreningssenter​
 • Spesialister, laboratorier og røntgen
 • ​​​​​​Sykehjem
 • Sykehus
 • Tuberkulosekontroll
 • Utprøving av hjelpemidler
 • ​​​Øyeblikkelig hjelp

helsenorge.no finner du mer informasjon om pasientreiser, herunder nærmere beskrivelser av hva som dekkes og ikke