Våre tjenester

Nøkkelinformasjon

Drammen Kommunes eiendomsvirksomhet siden 1995 

Drammen kommune valgte i 1995 å samle eiendomsvirksomheten i en egen bedrift. Tanken var å samle forvaltning og drift av eiendom i en enhet hvor mulighetene for effektivisering av drift, kapitalforvaltning og kompetanseutvikling var større enn i en organisasjon hvor dette var desentralisert.

Opprettelsen var dessuten bygget på organisasjonsprinsipper hvor bestiller- utførermodeller, bedriftsorganisering og konkurranseutsetting er sentrale begrep. Virksomheten er derfor bygget på en forretningsmessig plattform hvor Drammen Eiendom KF er leverandør av eiendomstjenester og hvor kundene er kommunens virksomheter og private leietakere. Omkring 1/3 av våre leieinntekter kommer fra eksterne kunder utenfor kommunen.

Bedriften har helt fra starte utøvd eierskapet for alle Drammen kommunes bebygde eiendommer, med tilhørende ansvar for drift og vedlikehold. Fra 1999 fikk vi også ansvar for byggherrefunksjonen som innebærer at vi i dag gjennomfører alle kommunens byggeprosjekter i fast eiendom. Som kompetanseenhet innenfor eiendom ivaretar vi i tillegg kommunes interesser ved eiendomsutvikling, kjøp-og salg av eiendom og med innleie av eiendom fra private.

Vi forvalter store verdier og gjennomfører store byggeprosjekter med en liten organisasjon. Vår strategi er derfor å utvikle egen spisskompetanse på drift, utvikling og utbygging internt, men hvor produksjonstjenester kjøpes i markedet.

Vår suksess avhenger av fornøyde kunder og eiere. Vi har kontinuerlig fokus på kundetilfredshet, og vi mener at bedriften gjennom disse årene har levert resultater som har bidratt til at også eierens målsettinger er nådd. Eiendomsdriften er effektivisert, bygningsstandarden er bedret, byggeprosjekter gjennomføres innenfor avtalte rammer og vår kompetanse har styrket kommunens posisjon i eiendomsmarkedet i Drammen.

Åpningstider

Mandag-fredag kl 08-15

Telefon

32 04 30 00

E-post

Besøksadresse

Ilebergveien 21
3011 Drammen                                                                      (postadresse: PB 450 Brakerøya, 3002 Drammen)