Styremøte nr. 6

25.09.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
46/17 17/9 Protokoll fra møte 05/17 – 28.08.2017
47/17 17/11 2. tertialrapport 2017
48/17 11/2858 Internkontroll HMS 2. tertial
49/17 17/8561 Økonomiplan 2018-2021, utkast
50/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
51/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
52/17 16/1240 Fjell skole og flerbrukshall - prosjektrapport

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

 Orienteringssaker fra styreleder:

  • Ansettelsesprosessen av daglig leder i Drammen Eiendom KF.

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Nye ansettelser i prosjektavdelingen

  • Buskerudveien 166