Tilrettelegging, administrering og håndheving av parkering er en viktig oppgave for kommunen.

I 2007 ble Drammen Parkering KF opprettet som et kommunalt foretak som skal ta seg av disse oppgavene på vegne av Dramme kommune.

Det vil si at Drammen Parkering KF har egne vedtekter og eget styre, direkte underlagt bystyret, men inngår i rettssubjektet Drammen kommune.

Formål

Drammen Parkering KF skal forebygge feilparkeringer, øke trafikksikkerheten og sørge for god fremkommelighet i Drammen. Aller viktigst for oss er det å bidra til å fjerne trafikkfarlige situasjoner og redusere muligheter for ulykkeshendelser. Trafikksikkerhet er vårt hovedfokus, men også tilrettelegging for ulike brukergrupper er viktig i vår arbeidsdag.

Vi lytter til trafikantgruppers utfordringer og finner frem til gode løsninger som er i innenfor gjeldene regelverk og retningslinjer. Ved å benytte tidsbegrensninger og avgift i parkeringsreguleringen sørger vi for sirkulasjon på plassene og dermed tilgjengelighet til byen. For at besøkende enkelt skal kunne parkere tilrettelegger vi med brukervennlige betalingsløsninger.  

Ett virkemiddel i vårt arbeid er å sanksjonere mot de som ikke følger parkeringsregler og enkelte kan oppleve parkeringshåndhevingen som restriktiv. I vårt håndhevingsarbeid følger vi opp de regler som er satt av fellesskapet. Det er vår jobb, hvor vi tilstreber rettferdighet og likebehandling i vår utøvelse.

Omsetning og ansatte

 • 25 ansatte
 • 38 millioner i budsjettert omsetning i 2017

Daglig leder

Claus Mølbach-Thellefsen er daglig leder for Drammen Parkering KF

Styret

Styrets sammensetting 2017 - 2018:

 • Inger Marie Bodin Åkvåg (styreleder)
 • Svein Holter (nestleder)
 • Ellen Svendsvoll
 • Ole Kristian Grinde
 • Kurt Petter Lindgren
 • Margareth Eliseussen (ansatterepresentant)
 • Finn Tollefsen (ansatterepresentant)

Styremøter

Møteplan for styret i Drammen Parkering KF 2018:

 •  Onsdag 14. februar kl. 16:30
 • Onsdag 11. april kl. 16:30
 • Tirsdag 15. mai kl 08:00
 • Onsdag 15. august kl. 16:30
 • Onsdag 19. september kl. 16:30
 • Onsdag 21. november kl. 16:30