Drammen er tradisjonelt en industriby skapt av tømmeret og Drammenselva med tømmereksport og havnevirksomhet. I dag har kommunen et svært variert næringsliv.

Det er nærmere 6000 foretak, og næringslivet kjennetegnes av god lønnsomhet og mange nyetableringer.

Telemarksforskning: Løpende regional analyse Drammen

Rapportportal Telemarksforskning

Flest arbeidsplasser i handelsbransjen

Handelsbransjen er den største blant besøksnæringene, og er også den største bransjen i Drammen målt i antall arbeidsplasser. Innen basisnæringene er det verkstedindustrien som er den klart største bransjen.

Vekstbransjer

Både tekniske og vitenskapelige tjenester, og tele og IKT, er vekstbransjer. Innen de regionale næringene er bygg og anlegg, agentur og engros og forretningsmessige tjenesteyting størst. Drammen har også en stor andel arbeidsplasser innen statlige og fylkesrelaterte stillinger samt innen utleie av arbeidskraft. I tillegg er det stor aktivitet innen finansbransjen og aktivitets- og serveringsbransjen.

Strategisk næringsplan

Den strategiske næringsplanen for Drammen kommune 2012–2022 er vedtatt av bystyret, og kommunens grunnlag for å drive næringsvirksomhet i bred forstand. 

Næringslivsprosjekt

Næringsvekst 2020

Omdømmeprosjektet i Drammen har vært en suksess, og avløses nå av Næringsvekst 2020 som er et fireårig prosjekt hvor målet er å forsterke prosesser i næringslivets miljøer for å etablere nye arbeidsplasser. Målet er å skape én ny arbeidsplass for annenhver nye innbygger. De fire hovedområde det satses på er bygg og eiendom, helsenæringen, gründer-satsingen og besøksnæringen.

Mer om Næringsvekst 2020 og protokoller fra styringsgruppemøtene

Internasjonale Drammen

I Drammensregionen er det satt i gang et prosjekt der målet er å ansette 1000 medarbeidere med innvandrerbakgrunn innen 2020. Næringslivsforeningen i Drammensregionen er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, og i tillegg er også Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og NAV økonomiske bidragsytere.

Kontordestinasjon Drammen 2025

Dette er et prosjekt som skal gjøre Drammen mer attraktiv for store kontorbedrifter.
De fem aktørene som har gått sammen er Rom Eiendom, Ticon Eiendom, Papirbredden Eiendom, Vestaksen Eiendom samt Union Eiendomsutvikling. I tillegg er Malling & Co og Næringsforeningen i Drammensregionen med på prosjektet.

Organisasjoner for næringslivetNæringsforeningen i Drammensregionen

Næringsforeningen representerer et viktig nettverk både for nye kunder og forbindelser samt for erfaringsutveksling. Foreningen er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv. Totalt har foreningen nærmere 10000 medlemsbedrifter. Det holdes jevnlig møter med de politiske og administrative ledelsene i alle kommunene, og foreningen tilbyr blant annet omlag 100 arrangementer årlig.

Byen Vår Drammen

Byen Vår Drammen AS arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud. Byen Vår Drammen er et uavhengig aksjeselskap som eies av rundt 200 bedrifter og Drammen kommune i fellesskap.

NHO Buskerud

NHO Buskerud er NHOs regionale servicekontor i Buskerud med hovedkontor i Kreftings gate 37 i Drammen. NHO Buskeruds hovedoppgave er å fremme viktige næringspolitiske saker som opptar samt gi råd og veiledning til sine 1200 medlemsbedriftene. Organisasjonen arbeider også med å gjøre regionen attraktiv og skape forståelse for næringslivets betydning for verdiskaping og velferd.

Hva slag virksomheter?

Finnes det kompetanse og klynger som er attraktive for deg? Eller lurer du på hvordan konkurransesituasjonen er for en type virksomhet?

Søk i vår oversikt over virksomheter i Drammen