Forretningsetikk

Drammen kommune har dokumentert sine etiske verdier gjennom etikkplakaten (pdf). Etikkplakaten er innarbeidet i alle kommunens virksomheter.

Kommunen stiller krav til at de leverandører kommunen har samarbeid med skal drive sin virksomhet innenfor rammen av kommunens etiske verdier. Ved inngåelse av avtaler skal leverandører dokumentere at de forplikter seg til å utøve sin virksomhet i tråd med Drammen kommunes etiske standard. Dette omfatter også garanti for  at barnearbeid ikke benyttes i noe ledd ved framstilling av de produkter som leverandøren fører. Jamfør ILO – konvensjonene nr. 138 og 182.