Forretningsetikk

Drammen kommune har dokumentert sine etiske verdier gjennom etikkplakaten (pdf). Etikkplakaten er innarbeidet i alle kommunens virksomheter.

Alle anskaffelsesprosesser i Drammen kommune skal foregå i overensstemmelse med kommunens etikkplakat og tilkjennegis med høy forretningsetikk i måten vi opptrer med hensyn til integritet og omdømme.

Saksbehandling av anskaffelser skal være habile og upartiske i de beslutninger og vedtak som fattes.

Kontakt

Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til