Jordbruk

Drammen er en by med stort mangfold. I tillegg til bebygde områder, er det store skogsområder og i tillegg noe jordbruk.

Kommunens totalareal er på cirka 120 000 dekar hvorav ca 90 000 dekar produktiv skog og 12 000 dekar jordbruksarealer.

Landbruksforvaltningen følger nasjonale føringer. Men spesielt for Drammen er at Svelvik kommune står for rådgivning og saksbehandling. Drammen kommune fatter vedtak og er utøvende myndighet.