Reduksjon eller fritak for skatt

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt.

Målgruppe for reduksjon eller fritak for skatt er skattepliktige som ikke er i stand til å betale hele eller deler av den skatten de skylder.

Vilkår

Det er strenge vilkår for ettergivelse. Anstrengt økonomi som følge av høy gjeldsbelastning gir i seg selv ikke grunnlag for lempning. Du kan ta kontakt med kemnerkontoret for en betalingsavtale dersom det er svært vanskelig å betale restskatten til forfall, men vilkårene for ettergivelse ikke er oppfylt

Alle følgende fire vilkår må være oppfylt for å få ettergitt eller nedsatt skatt:

 1. Det må foreligge tilstrekkelig billighetsårsak (rimelighetsårsak): Som hovedregel må årsaken være oppstått etter at skattekravet oppsto. Årsaken må normalt være uforutsett og av en viss alvorlighet. Skattebetalingsloven nevner «dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom og varig invaliditet». Sykdom i seg selv er ikke tilstrekkelig. Sykdom må dokumenteres selv om for eksempel uføretrygd er innvilget.
 2. Det må foreligge tilstrekkelig billighetsvirkning: Dette betyr at årsaken må ha hatt en følge som gjør det rimelig å lempe kravet. Det kreves som hovedregel at betalingsevnen er vesentlig svekket i forhold til situasjonen da skattekravet oppsto.
 3. Det må være årsakssammenheng mellom årsak og virkning:Det betyr at billighetsvirkningen (for eksempel tap av inntekt) må være inntrådt som en direkte følge av billighetsårsaken (for eksempel alvorlig eller langvarig sykdom).
 4. Lemping i den aktuelle saken må ikke svekke den allmenne betalingsviljen: Momenter som kommer inn her kan være søkerens økonomiske situasjon og søkerens forhold til skattemyndighetene. Dersom man ikke har levert selvangivelse, ikke har betalt restskatt gjennom flere år, eller bevisst har hatt et for lavt skattetrekk/forskuddsskatt, må man selv ta en stor del av ansvaret for sin skattegjeld. Skyldes dårlig betalingsevne et overforbruk av dyre varer, som for eksempel biler, ferier og liknende, vil det være støtende om gjeld ettergis.

Ved nedsettelse/ettergivelse av skatt vil du miste pensjonspoengene for den del av inntekten du ikke betaler skatt av. 

Saksbehandling

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde:

 • navn
 • stilling
 • sivilstand
 • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
 • antall forsørgede og deres alder
 • opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning
 • hvilke krav som søkes ettergitt
 • opplysning om eventuell sykdom
 • oppgave over faste utgifter
 • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.

Legg ved kopi av selvangivelse for de siste to årene, eventuelt siste likning.

Saksbehandling

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har skattekontoret avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.

Klagemulighet

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.