Etablererprøven

Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført og bestått etablererprøven. Daglig leder er benevnt ”serveringsstedets styrer” i forskrift om etablererprøve.

Bestått etablererprøve skal dokumentere at prøvetakeren har kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven. Prøven er basert på materiale som er gitt i læreboka Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Etablererprøven må ikke forveksles med kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. Sistnevnte prøve kreves bestått av den som skal utpekes som styrer eller stedfortreder for alkoholbevilling.

Det er et krav for å få serveringsbevilling, at daglig leder har bestått etablererprøve.

Avleggelse av prøven

Drammen kommune avholder prøver fortløpende ved kommunens servicetorg i rådhuset, Engene 1. 

  • Etablererprøven etter serveringsloven – påmelding
  • Et gebyr på kr 400,- kreves for hver prøveavleggelse. Gebyret må betales med bankkort før prøve kan avlegges. 
  • Kommunen kontakter prøvetakerne for å avtale tidspunkt og orientere om gebyr. 
  • Prøven avlegges elektronisk. Den er en flervalgsprøve som besvares innenfor en tidsramme på 1 time og 30 minutter. Prøven består av 50 spørsmål og er bestått når 40 spørsmål er besvart korrekt.
  • Gyldig legitimasjon og kvittering for betalt gebyr må tas med når man møter fram for å avlegge prøve.
  • Det er ikke anledning til å bruke tolk under avleggelse av prøven. 
  • Vedlegg til Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet kan brukes når prøven avlegges. Denne lånes ut fra prøvestedet. 
  • Det er ikke anledning til å bruke annet læremateriell eller andre hjelpemidler i noen form under prøveavleggelsen.
  • For kandidater med lese- og skrivevansker kan en representant fra bevillingsmyndigheten bistå med å lese opp prøve og svaralternativene muntlig for kandidaten. Opplys om dette ved påmelding. Legeerklæring må fremlegges på prøvedagen. 

Læremateriell

Som forberedelse til prøven anbefales det at man studerer "Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet". Dette er et hefte på 70 sider, som koster kr 400 + ekspedisjonsgebyr, og som bestilles her: 

Saksbehandling

Etter at prøven er avlagt får prøvetakeren umiddelbart beskjed om prøven er bestått/ikke bestått. Det sendes også brev fra kommunen med melding om resultatet.

Dersom prøven er bestått, utsteder kommunen prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Dersom prøven ikke er bestått, vil prøvetakeren kunne melde seg opp til ny prøve.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal avholde prøve innen to måneder etter at den har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet. Dersom prøven ikke er bestått, gis kandidaten anledning til å avlegge prøven på nytt.