Kriterier og vilkår

Bevillingen gjelder det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

Daglig leder

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må ha bestått etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.

Vandelskrav

Bevillingshaver, daglig leder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. De må heller ikke ha overtrådt annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Melding til Mattilsynet

Søker må sende melding om virksomheten til Mattilsynet.

Forholdet til plan- og bygningsloven

Det må foreligge godkjenning for bruk av lokalet til serveringsformål, i medhold av plan- og bygningsloven.