Samarbeidspartnere

  • Politiet, som vurderer søkers og andre sentrale personers vandel, og som uttaler seg om eventuelle forhold som gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. 
  • Mattilsynet, som skal ha mottatt melding om virksomheten, og som fører tilsyn med at virksomheten følger regelverket. 
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene, som vurderer vandel. 
  • Tolletaten. 
  • Kommunens byggesaksavdeling, som behandler søknad om bruksendring av serveringslokalet, og gir midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.