Søke om serveringsbevilling

Du søker ved hjelp av eget skjema på Altinns nettside. Søknadsskjemaet inneholder fortløpende veiledning om utfylling av skjemaet. 

Skal både søke om skjenke- og serveringsbevilling, kan du gjøre dette på et felles skjema.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
  2. Angivelse av stedet hvor serveringsstedet skal drives
  3. Navn og adresse på daglig leder
  4. Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner 
  5. Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet 

Vedlegg

  • Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå. 
  • Dokumentasjon på daglig leders tilknytning til virksomheten.
  • Dokumentasjon på at daglig leder har bestått etablererprøve. 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, i medhold av bestemmelse i serveringsloven § 27.  Klagefrist er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretning om vedtaket er kommet fram til søker. I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes.  Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage. Klagen sendes til Drammen kommune v/Byplan.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven, kapittel VI. Før klagen eventuelt sendes til fylkesmannen, vurderer kommunen om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til fylkesmannen.