Salgsbevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum 4 år om gangen. Bevillingen kan gjelde for hele året eller en bestemt del av året.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenkingen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.
Det søkes på eget skjema på Altinns nettside. Søknadsskjemaet inneholder fortløpende veiledning om utfylling av skjemaet.

Vedlegg

 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for søkerfirmaet og eventuelle eierfirmaer
 • Skatteattester for aktører som omfattes av vandelskravet
 • Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor alkoholsalget skal foregå
 • Målsatt tegning av utsalgsstedets publikumsareal 
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen
 • Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i medhold av plan- og bygningsloven
 • Budsjett og finansieringsplan, dersom kommunen ber om det

Kriterier/vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

Samarbeidspartnere

 • Politiet, som vurderer søkers og andre sentrale personers vandel, og som uttaler seg om eventuelle forhold som gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis
 • Sosialtjenesten, som skal avgi uttalelse i saken
 • Mattilsynet, som skal ha mottatt melding om virksomheten, og som fører tilsyn med at virksomheten følger regelverket
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene, som vurderer vandel
 • Tolletaten
 • Kommunens byggesaksavdeling, som behandler søknad om bruksendring av serveringslokalet, og gir midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Saksbehandling

Søknader behandles fortløpende.

Søker mottar skriftlig bekreftelse på at kommunen har mottatt søknaden.  Det gis samtidig skriftlig orientering om hvordan saksbehandlingen vil foregå, og om påregnelig behandlingstid.  Dersom søknaden ikke er fullstendig, vil søker i samme brev bli varslet om hva som mangler.

Når fullstendig dokumentert søknad er mottatt, blir det innhentet vurdering fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene og eventuelle andre instanser, hvis vurdering kreves for å belyse saken.

Deretter blir søknaden vurdert.  Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og andre sentrale personer er egnet til å ha bevilling.  Drammen kommunes retningslinjer legges også til grunn for vurdering av om bevilling bør gis.

Det treffes administrativt eller politisk vedtak som sendes søker, med kopi til blant annet politiet, sosialtjenesten og skattemyndighetene.

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

 • Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, i medhold av bestemmelse i alkoholloven § 1-16 
 • Klageretten er begrenset til at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rett organ, og om det er blitt til på lovlig måte
 • Klagefrist er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretning om vedtaket er kommet fram til søker
 • I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes
 • Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage
 • Klagen sendes til Drammen kommune v/Byplan
 • Klagen behandles etter reglene i forvlatningsloven, kapittel VI
 • Før klagen eventuelt sendes til fylkesmannen, vurderer kommunen om det er grunn til å endre vedtaket.  Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til fylkesmannen

Overdragelse av salgsvirksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten.  Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder.  Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.