Skjenkebevilling for enkeltanledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevillingen gjelder enten:

 • skjenking for en enkelt, bestemt anledning, eller
 • ambulerende bevilling, som gjelder skjenking til deltakere i sluttet selskap.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet.  Arrangement som strekker seg over perioder på fra tre til seks dager, kan etter omstendighetene betraktes som en enkelt anledning.

Sluttet selskap

Med ”sluttet selskap” menes at det er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, jubileum osv.  Medlemmene i selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges.  Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter.  I tvilstilfeller avgjør kommunen etter skjønn om et selskap kan betegnes som ”sluttet selskap” i alkohollovens forstand.

Hvem søker om bevilling?

Det er vertskapet for arrangementet/selskapet som skal søke om bevilling.

Definisjoner

 • Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol.
 • Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.
 • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (pilsnerøl og lignende).
 • Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol (bordviner, hetviner).
 • Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (brennevin).

Det kan søkes om bevilling for gruppe 1, gruppe 1 og 2, eller for gruppe 1, 2 og 3.

Ikke-bevillingspliktig alkoholservering

Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privat person arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som bryllup ved fødselsdag eller lignende. Det er en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleies eller utlånet av lokalet.

Hvordan søke om skjenkebevilling for enkeltanledning?

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling eller annen enkeltanledning inneholder fortløpende veiledning om utfylling av søknaden.

Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Vedlegg

 • Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå. 
 • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for skjenking.  Barer eller lignende skal være inntegnet.

Kriterier/vilkår

 • Bevillingsplikt: All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Alkoholservering i et offentlig areal vil normalt også kreve bevilling, selv om serveringen foregår uten betaling. Les om unntak under ”Ikke-bevillingspliktig alkoholservering”, og i alkoholloven § 8-9 tredje og fjerde ledd.
 • Styrer: Det skal utpekes en styrer som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. Ved store arrangement kreves det også at det utpekes en stedfortreder for styrer. Styrer og eventuelt stedfortreder må være over 20 år.
 • Krav om bestått kunnskapsprøve gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende bevilling. 
 • Vandelskrav: Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. I vurdering av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten.
 • Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen.

Samarbeidspartnere

 • Politiet, som vurderer søkers og andre sentrale personers vandel, og som uttaler seg om eventuelle forhold som gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. 
 • Sosialtjenesten, som skal avgi uttalelse i saken. 
 • Mattilsynet, som skal ha mottatt melding om større arrangement. 
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene, som vurderer vandel.

Saksbehandling

Søknader behandles fortløpende.

Det innhentes vurdering fra politiet, eventuelt fra skatte- og avgiftsmyndighetene og eventuelle andre instanser, hvis vurdering kreves for å belyse saken. Deretter blir søknaden vurdert. Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på arrangementets karakter og målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og andre sentrale personer er egnet til å ha bevilling.  Drammen kommunes retningslinjer legges også til grunn for vurdering av om bevilling bør gis. Det treffes administrativt eller politisk vedtak som sendes søker, med kopi til blant annet politiet.

Behandling skjer så raskt som mulig.  Behandlingstiden er fra én til to uker for mindre arrangement, cirka tre uker for mer omfattende arrangement.

Klagemulighet

 • Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, i medhold av bestemmelse i alkoholloven § 1-16. 
 • Klageretten er begrenset til at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rett organ, og om det er blitt til på lovlig måte.
 • Klagefrist er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretning om vedtaket er kommet fram til søker.
 • I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes. 
 • Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage.
 • Klagen sendes til Drammen kommune v/Byplan.
 • Klagen behandles etter reglene i forvlatningsloven, kapittel VI.
 • Før klagen eventuelt sendes til fylkesmannen, vurderer kommunen om det er grunn til å endre vedtaket.  Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til fylkesmannen.