Kunnskapsprøven

Et serveringssted med alkoholservering eller et salgssted som selger alkohol må utpeke en styrer og stedfortreder som har fylt 20 år og som har bestått kunnskapsprøve. Det er et krav for å få skjenkebevilling og salgsbevilling at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve.

Bestått kunnskapsprøve skal dokumentere at prøvetakeren har tilstrekkelig kunnskaper om alkohollovens bestemmelser og tilhørende forskrift, og til å kunne utføre forsvarlig salgs- og skjenkekontroll.

Avleggelse av prøven

Drammen kommune avholder prøver fortløpende ved kommunens servicetorg i rådhuset, Engene 1.

  • Påmelding til kunnskapsprøve etter alkoholloven
  • Et gebyr på kr 400,- kreves for hver prøveavleggelse. Gebyret må betales med bankkort før prøve kan avlegges. 
  • Kommunen kontakter prøvetakerne for å avtale tidspunkt og orientere om gebyr. 
  • Prøven avlegges elektronisk. Den er en flervalgsprøve som besvares innenfor en tidsramme på 60 minutter. Prøven består av 30 spørsmål og er bestått når 24 spørsmål er besvart korrekt.
  • Gyldig legitimasjon og kvittering for betalt gebyr må tas med når man møter fram for å avlegge prøve.
  • Det er ikke anledning til å bruke tolk under avleggelse av prøven. 
  • Det er ikke anledning til å bruke annet læremateriell eller andre hjelpemidler i noen form under prøveavleggelsen.
  • For kandidater med lese- og skrivevansker kan en representant fra bevillingsmyndigheten bistå med å lese opp prøve og svaralternativene muntlig for kandidaten. Opplys om dette ved påmelding. Legeerklæring må fremlegges på prøvedagen.

Læremateriell

Som forberedelse til prøven anbefales det at man studerer "Læremateriell – Kunnskapsprøve om alkoholloven". Velg materielle for skjenkebevilling eller salgsbevilling. Det er også mulig å kjøpe tilgang til «Test deg selv». Læremateriell og «test deg selv» kan kjøpes på nettbutikken på vinn.no.

Saksbehandling

Etter at prøven er avlagt får prøvetakeren umiddelbart beskjed om prøven er bestått/ikke bestått. Det sendes også brev fra kommunen med melding om resultatet.

Dersom prøven er bestått, utsteder kommunen prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Dersom prøven ikke er bestått, vil prøvetakeren kunne melde seg opp til ny prøve.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal avholde prøve innen to måneder etter at den har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet. Dersom prøven ikke er bestått, gis kandidaten anledning til å avlegge prøven på nytt.