Fravær (elev og lærer)

Ved fravær hos elev

  • Sykdom og annet fravær hos elev meldes til lærer via sms, telefon eller e-post
  • Blir eleven syk over lengre periode kan man søke om fritak fra betaling i perioden, ved framvisning av legeerklæring
  • Kulturskolen innvilger ikke permisjon, men elever som ønsker pause i for eksempel et halvt år, blir prioritert ved neste opptak

Ved fravær hos lærer

  • Når lærere blir syke vil Kulturskolen engasjere vikar, så langt det er mulig. Av og til kan det være umulig å få vikar på kort varsel. Når det skjer, kan det bli nødvendig å avlyse timen. Da bestreber Kulturskolen seg på å få varslet foresatte. Dette gjøres fortrinnsvis pr. sms til foresatte
  • Dersom Kulturskolen har avlyst mer enn 4 undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et eventuelt krav må sendes Kulturskolen skriftlig senest 1. juli det aktuelle året