Friluftsløftet

Bystyret har bevilget tre millioner kroner til Friluftsløftet. I 2017 og først ut var bydelen Åskollen og Tangen, som inkluderte områdene Knive og Røysjømarka. I 2018 er det Strømsø bydel som har fått prosjektet.

Les mer om årets Friluftsløftet 2018 på Strømsø 

Les mer om Friluftsløftet 2017 på Åskollen og Tangen

Friluftslivet i Drammen

Gode turområder i Hamborgstrømskogen, Bragernesåsen, Drammensmarka, Røysjømarka og Konnerudmarka.

 • Konnerudkollen gruveområde 
 • Kinnerud gård med natur og kulturlandskap 
 • Nikkerud gård og gruver – tekniske kulturminner/kulturlandskap 
 • Landfalltjern: Bademuligheter, fiske, krepsing. Tilrettelagt for funksjonshemmede
 • Markasluser: Spiraltoppen, Landfalltjern, Dalen parkering
 • Spiralen – meget lett tilgjengelig med blant annet kulturminneområde og trimløype

Den norske turistforening (DNT) Drammen og Omegn tilbyr turer og naturopplevelser i området, og har mye organisert aktivitet.

DNTs tjenesten Ut.no har forslag til turer i Drammen kommune. 

Klatremuligheter

I og rundt Drammen er det ett stort utvalg av klatrefelt med varrierende klatreruter og vansklighetsgrader.

Drammen klatreklubb har oversikt over områdene for klatring.

Fra 15. april til 15. september gjelder egne relger for bålbrenning i skog og mark.  Vær oppmerksom på at reglene også gjelder for bruk av engangsgriller. 

Det finnes flere lysløyper i markaområdene på både sør- og nordsiden av Drammen.

Lysløypene blir tent i perioden 15. september til 1. april. Lysene tennes automatisk ved mørkets frembrudd og slukkes klokken 23.00

Det er et godt løypenett i marka på både sør- og nordsiden av Drammen. 

www.skisporet.no gir deg oversikt over hvilke skiløyper som finnes og når de er preparert. Se status for skiløypene i:

Målinger og føremelding

Ønsker du beskjæring og trefelling av trær på kommunale arealer?

Beskjæring og felling av trær på kommunal grunn er søknadspliktig. Du kan sende søknad hele året, søknadsfristen er 1. november. Søknader mottatt etter dette vil ikke bli behandlet før neste virksomhetsår. Søknader motatt før 1. november kan forvente svar i mars påfølgende år.

Slik søker du

Søk ved å fylle ut  søknadsskjema om trefelling og beskjæring. Du må, for å unngå konflikt mellom deg som søker og andre berørte, innhente uttalelser fra naboer og andre som blir berørt av hogsten. Er søknaden mangelfult utfylt på dette punktet kan kommunen sende søknaden i retur til søker. 

Vurdering av søknader

Alle søknader vil bli vurdert ut fra Naboloven, Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldsloven, samt følgende kriterier:

 • Planbestemmelser for området
 • Treets alder, art og tilstand
 • Estetisk vurdering
 • Hensyn til biologisk mangfold
 • Klimatiske forhold, for eksempel vindeksponering
 • Dårlig solforhold og manglende utsikt er ikke grunn nok for felling av trær 

Felle trærne selv

I noen tilfeller kan søker få tillatelse til å felle trærne selv. Søkeren må da levere egenerklæring på at hun eller han rydder opp alt hogstavfall og avfall.  

Ulovlig hogst

Den som feller eller beskjærer trær på kommunens arealer uten skriftlig godkjennelse fra kommunen vil bli anmeldt til politiet.

Alle over 16 år som fisker i ferskvann skal ha fiskekort. 

Kjøp fiskekort hos Inatur. Kvitteringen får du på SMS eller på e-post. Kvitteringen er da gyldig som fiskekort.

I Drammen sørmark kan henvendelser rettes til Konnerud jeger- og fiskeforening. Det er ikke åpen tilbud på jaktområder i Drammen nordmark. 

Skadet og dødt vilt

Ved kontakt med skadet og dødt vilt, ta kontakt med Drammen kommunes vakttelefon 32 04 66 88.

Skadedyr

Har du problemer med skadegjørende dyr eller fugler? Ta kontakt med kundesenteret på telefon 32 04 00 00 eller e-post .

Det er mange muligheter for å bade i Drammen. Det er badeplasser langs Drammenselva og Drammensfjorden, og badeplasser ved fler av vannene i marka rundt byen.

Her kan du se i kart hvor det er tilrettelagte badeplasser.

Her kan du lese mer om badeplassene i Drammen.

Her kan du se hvordan  badevannskvaliteten er.

Her kan du sjekke badevannstempraturen på utvalgte badeplasser. 

I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Turkjøring er ikke tillat. 

Søk om tillatelse 

Til andre formål må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Ta kontakt med kundesenteret på e-post  eller telefon 32 04 00 00.