Friluftsløftet

Bystyret bevilger hvert år tre millioner kroner til Friluftsløftet i en bestemt bydel. Innbyggerne bestemmer hva pengene skal brukes for å gi friluftslivet i den utvalgte bydelen et løft.

Friluftslivet i Drammen

Gode turområder i Hamborgstrømskogen, Bragernesåsen, Drammensmarka, Røysjømarka og Konnerudmarka.

 • Konnerudkollen gruveområde 
 • Kinnerud gård med natur og kulturlandskap 
 • Nikkerud gård og gruver – tekniske kulturminner/kulturlandskap 
 • Landfalltjern: Bademuligheter, fiske, krepsing. Tilrettelagt for funksjonshemmede
 • Markasluser: Spiraltoppen, Landfalltjern, Dalen parkering
 • Spiralen – meget lett tilgjengelig med blant annet kulturminneområde og trimløype

Den norske turistforening (DNT) Drammen og Omegn tilbyr turer og naturopplevelser i området, og har mye organisert aktivitet.

DNTs tjenesten Ut.no har forslag til turer i Drammen kommune. 

Klatremuligheter

I og rundt Drammen er det ett stort utvalg av klatrefelt med varrierende klatreruter og vanskelighetsgrader.

Drammen klatreklubb har oversikt over områdene for klatring.

Fra 15. april til 15. september gjelder egne regler for bålbrenning i skog og mark.  Vær oppmerksom på at reglene også gjelder for bruk av engangsgriller. 

Det er mange muligheter for å bade i Drammen. Det er badeplasser langs Drammenselva og Drammensfjorden, og badeplasser ved fler av vannene i marka rundt byen.

Her kan du se i kart hvor det er tilrettelagte badeplasser.

Her kan du lese mer om badeplassene i Drammen.

Her kan du se hvordan  badevannskvaliteten er.

Her kan du sjekke badevannstempraturen på utvalgte badeplasser. 

Det finnes flere lysløyper i markaområdene på både sør- og nordsiden av Drammen.

Lysløypene blir tent i perioden 15. september til 1. april. Lysene tennes automatisk ved mørkets frembrudd og slukkes klokken 23.00.

Oversikt over lysløypene finnes på skisporet.no

Ønsker du beskjæring og trefelling av trær på kommunale arealer?

Beskjæring og felling av trær på kommunal grunn er søknadspliktig. Du kan sende søknad hele året, søknadsfristen er 1. november. Søknader mottatt etter dette vil ikke bli behandlet før neste virksomhetsår. Søknader motatt før 1. november kan forvente svar i mars påfølgende år.

Slik søker du

Søk ved å fylle ut  søknadsskjema om trefelling og beskjæring. Du må, for å unngå konflikt mellom deg som søker og andre berørte, innhente uttalelser fra naboer og andre som blir berørt av hogsten. Er søknaden mangelfullt utfylt på dette punktet kan kommunen sende søknaden i retur til søker. 

Vurdering av søknader

Alle søknader vil bli vurdert ut fra Naboloven, Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldsloven, samt følgende kriterier:

 • Planbestemmelser for området
 • Treets alder, art og tilstand
 • Estetisk vurdering
 • Hensyn til biologisk mangfold
 • Klimatiske forhold, for eksempel vindeksponering
 • Dårlig solforhold og manglende utsikt er ikke grunn nok for felling av trær 

Felle trærne selv

I noen tilfeller kan søker få tillatelse til å felle trærne selv. Søkeren må da levere egenerklæring på at hun eller han rydder opp alt hogstavfall og avfall.  

Ulovlig hogst

Den som feller eller beskjærer trær på kommunens arealer uten skriftlig godkjennelse fra kommunen vil bli anmeldt til politiet.

Det er et godt løypenett i marka på både sør- og nordsiden av Drammen. Det er omtrent 9 mil skiløyper på hver side av Drammenselva. Skiløypene blir preparert av Drammen kommune. 

www.skisporet.no gir deg oversikt over skiløyper, lysløyper og skøytetraseer og når de er preparert. Se status for skiløypene i:

Målinger og føremelding

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Innenfor byggesonen finnes det mange turalternativ i form av brøytede fortau, gang- og sykkelveier og turveier gjennom parker og langs Drammenselva.

I Drammen er det etablert tre labbeløyper.

Labbeløypene går på eksisterende tur- eller skogsveier og vil bli preparert med snøscooter eller ATV, men vil ikke bli strødd og lyssatt. Hvor ofte de vil bli preparert avhenger av kapasiteten hos kommunens løypekjørere. 

Labbeløypene er ikke etablert som rundløyper, men henger sammen med lysløypenettet for skigåing. Kommunen forutsetter flerbruk av skiløypene nærmest markaslusene/hovedutfartsområdene og oppfordrer alle til å vise hensyn til hverandre.

Vi ber gående om ikke å gå i selve skisporene, og unngå å gå i skiløypene når løypa er nypreparert og med bløt snø.

Alle over 16 år som fisker i ferskvann skal ha fiskekort. 

Kjøp fiskekort hos Inatur. Kvitteringen får du på SMS eller på e-post. Kvitteringen er da gyldig som fiskekort.

I Drammen sørmark kan henvendelser rettes til Konnerud jeger- og fiskeforening. Det er ikke åpen tilbud på jaktområder i Drammen nordmark. 

Skadet og dødt vilt

Ved påkjørsel eller funn av skadet storvilt (elg, rådyr, hjort, bjørn, ulv, jerv og gaupe) skal politiet kontaktes på  tlf: 02800 

Politiet henviser videre til kommunens ettersøksgruppe. 

Skadedyr

Har du problemer med skadegjørende dyr eller fugler? Ta kontakt med kundesenteret på telefon 32 04 00 00 eller e-post .

Har du spørsmål om vilt i kommunen, kontakt viltansvarlig i kommunene Widar A. Tandberg tlf: 970 11 564

I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Turkjøring er ikke tillat. 

Søk om tillatelse 

Til andre formål må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Ta kontakt med kundesenteret på e-post  eller telefon 32 04 00 00.