Trefelling og beskjæring

Ønsker du beskjæring og trefelling på kommunale arealer?

Du kan sende søknad hele året. Men søker du innen 1. november, er du sikker at du får svar innen mars året etter.

Du må varsle naboene

For å unngå konflikter mellom deg som søker og andre i området, er det viktig å hente inn uttalelser fra naboer og andre som blir berørt av hogsten. Hvem som er informert og hva de sier legger du inn i søknadsskjemaet.

Dersom hogsten berører et fellesområde og det finnes en velforening i området, ønsker vi også uttalelse fra foreningen. 

Har du ikke varslet alle berørte i fellingen eller beskjæringen, kan kommunen komme til å sende søknaden tilbake til deg.

  • Beboere i sameier eller borettslag kan ikke søke på egen hånd. Det er sameiet eller borettslagets styre som må sende søknad.

Slik vurderer vi

Når vi behandler søknadene legger vi Naboloven, Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldsloven til grunn. 

I tillegg tar vi hensyn til:

  • Planbestemmelser for området
  • Treets alder, art og tilstand
  • Estetiske vurderinger
  • Ulemper, for eksempel solforhold, terreng, avstand og høyde
  • Hensyn til biologisk mangfold
  • Klimatiske forhold, for eksempel vindeksponering

Dårlige solforhold ikke nok

Dårlige utsikts- eller solforhold er normalt ikke grunn nok for fjerning av trær.

Kan få tillatelse til å felle selv

Noen ganger får den som har søkt om felling eller beskjæring tillatelse til å felle trærne selv. Da må søkeren i tillegg levere egenerklæring om at hun eller han rydder opp hogsten og avfall.

Ulovlig hogst kan bli anmeldt

Den som feller eller beskjærer trær på kommunens arealer uten godkjennelse fra kommunen risikerer å bli meldt til politiet.