Idrettsmidler

Drammen kommune tildeler årlig tilskudd til idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund.

Søknadsskjema finner du hos Drammen idrettsråd 

Kriterier/vilkår

 • Kommunal aktivitets- og driftsstøtte som tildeles på grunnlag av antall grupper og medlemmer (især yngre) – pr. 1. januar.
 • Støtte til utdanning av ledere/trenere i klubben – opptil 5 000 kroner pr. deltaker pr. kurs.
 • Støtte til drift av lagseide anlegg.
 • Premiestøtte for å arrangere NM og internasjonale stevner i Drammen
 • Søknadsfrist i slutten av april hvert år.
 • Søknadsfrist i slutten av april hvert år 

Drammen kommune støtter Drammens Idrettsråds arbeid med ”Inkludering IL”.

 • ”Inkludering IL” som inkluderer flere inn i idrettslag
 • ”Aktiv i friluft” som inkluderer flere i friluftsaktivitet

Tilskudd til treningsleie

 • Søknadsfrist: 20. mars årlig

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år i private haller/aktivitetsflater kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.

Kriterier/vilkår

 • Tilskudd gis til aktivitet for barn og unge under 20 år
 • Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats (80 % subsidiering)
 • Der hvor tilskuddet går til klubb som eier egen hall gis støtten til hovedforeningen i klubben
 • Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen (eksempelvis ishall)
 • Det gis kun tilskudd til klubber/idrettslag fra Drammen som er tilknyttet Norges idrettsforbund
 • Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre
 • Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd
 • Når det er fellestreninger med > 20 og < 20 skal aldersfordeling oppgis i søknad
 • Tilskudd til klubber som eier egen hall skal gjenspeile den støtten som gis til klubber som trener i kommunale haller
 • En forutsetning for tilskudd til lagseide idrettshaller er at lag/foreninger kan leie timer i lagseid hall for samme subsidierte pris som i kommunale haller (gjelder for de < 20 år)

Bestemmelser, retningslinjer og søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Anleggene må meldes inn til Drammen kommune ved idrettsavdelingen før 1. oktober hvert år for å være med på kommunens prioritering av søknader.

Søk aktivitetsmidler fra Drammen idrettsråd

 • Søknadsfrist: 1. september årlig

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som skal tilgodeses.

Kriterier/vilkår

1) Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6–12 år og / eller 13–19 år får automatisk tildelt midler. Ca 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den yngste gruppen.

2) For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.

3) Inntil 5 % av potten benyttes til stimuleringstiltak for å bedre likestilling / få med flere jenter i idrettslagenes aktiviteter. Noe av potten brukes overfor klubber som starter opp likestillingstiltak i løpet av året.

4) Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede og IPU-grupper).

5) 5–10 % av potten brukes til å stimulere lag som gjennomfører konkrete tiltak for å rekruttere og aktivisere nye flerkulturelle medlemmer under 20 år. Alle IL i byen som kan dokumentere slike tiltak, også de som deltar i arbeidet med Inkludering i IL, kan tildeles støtte fra denne delpotten.

6) Inntil 5 % kan utbetales til eksisterende og planlagte ungdomstiltak / prosjekter i klubbene eller undergrupper. Konkrete planer og et enkelt budsjett sendes inn eller leveres Drammen IR innen oppgitt dato.