Søk om tilskudd i kommunale, regionale og nasjonale ordninger.

Regionale og nasjonale tilskudd

Frivillige lag og foreninger søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger regionalt, nasjonalt, og også noen nordiske i Tilskuddsportalen. 

Kommunale tilskudd

Idrett

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.

Søk tilskudd til treningsleie

Hvem kan søke?

Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år.

Kriterier og vilkår for tilskudd

 • Klubb eller idrettslag må være medlem av Norges idrettsforbund inn under Drammen Idrettsråd
 • Der hvor tilskuddet går til klubb som eier egen hall, gis støtten til hovedforeningen i klubben.
 • Tilskudd til klubber som eier egen hall skal gjenspeile den støtten som gis til klubber som trener i kommunale haller.
 • Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen (eksempelvis ishall).
 • Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre.
 • Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
 • Er det fellestreninger med over 20 og under 20 år, skal aldersfordeling oppgis i søknad.
 • Lag eller foreninger kan leie timer i lagseid hall for samme subsidierte pris som i kommunale haller (gjelder for de under 20 år).

Hvor mye kan dere søke om?

 • Inntil 80 % av treningsleien for barn og unge med utgangspunkt i kommunale satser. Summene er inkludert ekstrabevilgninger.

Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats (80 % subsidiering).

Frister og utbetalinger

 • Søknadsfrist er 1. mars hvert år.
 • Drammen kommune behandler søknaden i april.
 • Pengene utbetales i mai med felles brev med felles oversikt til alle.

Vedlegg til søknaden

 • Dokumenterte treningsleieutgifter
 • Antall treninger
 • Antall medlemmer under 20 år

Drammen kommune tildeler årlig tilskudd til idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund.

Søk kommunale tilskudd til idrettslag hos Drammen Idrettsråd

Hva kan dere få støtte til?

 • Utdanning av ledere eller trenere i klubben – opptil 5.000 kroner pr. deltaker pr. kurs.
 • Drift av anlegg eide av lag.
 • Premiestøtte for å arrangere NM og internasjonale stevner i Drammen.

Kommunal aktivitets- og driftsstøtte tildeles på grunnlag av antall grupper og medlemmer (især yngre) – pr. 1. januar.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er i slutten av april hvert år.

 • Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
 • Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.


Bestemmelser, retningslinjer og søknadsskjema finner du på anleggregisteret.no

Anleggene må meldes inn til Drammen kommune ved idrettsavdelingen før 1. oktober hvert år for å være med på kommunens prioritering av søknader.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Søk aktivitetsmidler hos Drammen Idrettsråd

Hvem kan søke?

Idrettslag for barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år)

Kriterier og vilkår

 • Alle registrerte idrettslag i Drammen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6–12 år eller 13–19 år får automatisk tildelt midler. Ca. 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye per medlem som den yngste gruppen.
 • Inntil 10 % blir gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med Norges idrettsforbunds anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.
 • Inntil 5 % av potten benyttes til stimuleringstiltak for å bedre likestilling eller for å få med flere jenter i idrettslagenes aktiviteter. Noe av potten brukes overfor klubber som starter opp likestillingstiltak i løpet av året.
 • Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede og IPU-grupper).
 • 5–10 % av potten brukes til å stimulere lag som gjennomfører konkrete tiltak for å rekruttere og aktivisere nye flerkulturelle medlemmer under 20 år. Alle idrettslag i byen som kan dokumentere slike tiltak, også de som deltar i arbeidet med inkludering i idrettslag, kan tildeles støtte fra denne delpotten.
 • Inntil 5 % av potten kan utbetales til eksisterende og planlagte ungdomstiltak eller prosjekter i klubbene eller undergrupper. Konkrete planer og et enkelt budsjett sendes til Drammen Idrettsråd innen oppgitt dato.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. september hvert år.

Kultur

Drammen kommune gir tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Tilskuddet skal bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Søk tilskudd til åpne kulturarrangement

Hvem kan søke?

 • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres eller skapes i Drammen.

De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må dere oppfylle?

 • Kulturarrangementet må være åpent for alle.
 • Arrangementet må være i Drammen kommune.
 • Dere må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
 • Når arrangementet blir markedsført, må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune, kultur.
 • Dere må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Drammen kommune, kultur senest én måned etter at arrangementet er avsluttet.

Hvor mye kan dere søke om?

Det er ingen øvre grense.

Frister og utbetalinger

 • Søknaden må sendes fire uker før arrangementet finner sted.
 • Dere får skriftlig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden.
 • Pengene utbetales snarest dersom ditt arrangement får tilskudd.

Vedlegg til søknaden

Dere behøver ikke sende vedlegg, men får dere ikke plass til hele prosjektskissen i skjemaet, kan den legges ved.

Drammen kommune gir tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur. Tilskuddet skal fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet. Tilskuddet skal bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Søk tilskudd til kunstneriske prosjekter og produksjoner

Hvem kan søke?

 • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres eller skapes i Drammen. 

De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må dere oppfylle?

 • Kulturarrangementet må være åpent for alle.
 • Arrangementet må være i Drammen kommune.
 • Når arrangementet blir markedsført, må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune, kultur.
 • Dere må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
 • Ved vesentlige endringer i prosjektet eller produksjonen skal dere orientere saksbehandler i kommunen. Dersom dere ikke benytter tilskuddet i samsvar med søknaden, kan kommunen kreve at dere betaler tilskuddet tilbake.
 • Dere må sende kortfattet rapport og økonomioversikt Drammen kommune, kultur senest én måned etter at produksjonen eller prosjektet er avsluttet.

Hvor mye kan dere søke om?

Det er ingen øvre grense.

Frister og utbetalinger

 • Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.
 • Dere får skriftlig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden med informasjon om forventet behandlingstid.
 • Pengene utbetales snarest dersom deres arrangement får tilskudd.

Vedlegg til søknaden

Dere behøver ikke sende vedlegg, men får dere ikke plass til hele prosjektskissen i skjemaet, kan den legges ved.

Drammen kommunes kulturstipend har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere og kulturarbeidere i kommunen. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innenfor kunst og kultur.

Søk Drammen kommunes kulturstipend

Hvem kan søke?

 • Utøvere innenfor kunst- og kulturfeltet som ønsker å tilegne seg kunnskap som vil være positivt for kulturlivet i Drammen.
 • Studenter eller elever innenfor kunst og kultur

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Du må være bosatt i eller ha nær tilknytning til Drammen.
 • Du må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
 • Du må sende kommunen rapport over hva stipendet er brukt til innen utgangen av året stipendet blir utbetalt. 
 • Hvis du ikke bruker stipendbeløpet ikke til det formål som er forutsetningen for tildelingen, må du tilbakebetale stipendet.

Hvor mye kan du søke om?

Årlig støttebeløp er totalt kr 30.000,-.

Frister og utbetalinger

 • Søknadsfrist er 10. januar hvert år.
 • Du får foreløpig svar med bekreftelse på mottatt søknad innen tre uker etter at den er registrert hos oss.
 • Pengene utbetales snarest etter offisiell utdeling av stipend.

Vedlegg til søknaden

 • Oppgave over din formue og inntekt
 • Dokumentasjon om din utdannelse med tilknytning til kunst- og kulturområdet
 • Drammen kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen er på kr 25 000, samt et diplom tegnet av kunstneren Hilde Diesen.
 • Kommunen tildeler prisen til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen.
 • Formålet med prisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.

Du kan nominere til kulturpris

Publikum oppfordres til å sende begrunnede forslag innen 10. januar til:

eller til Drammen kommune, kultur, 
Postboks 7500, 
3008 Drammen

Drammen kommune gir tilskudd til korps, kor, musikk og andre frivillige lag og foreninger. Tilskuddet skal stimulere til bredde og aktivitet innenfor amatørkulturlivet. Utadrettet aktivitet vektlegges.

Søk driftstilskudd til frivillige lag og foreninger

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner som har aktivitet innen amatørkulturlivet.

Hvilke krav må dere oppfylle?

 • Dere må ha tilhørighet til Drammen.
 • Dere må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
 • Alle som mottar fast årlig økonomisk støtte kan bli kontaktet for oppdrag ved kommunens egne tiltak.
 • Dersom en mottaker av støtte bryter eller misbruker forutsetningene for støtte, mistes retten til ny støtte for minst ett år.

Rapportering skjer normalt ved å vedlegge årsmelding og årsregnskap i neste års søknad.

Hvor mye kan dere søke om?

Beløpene fordeles etter fastlagte kriterier.

Frister og utbetalinger

 • Søknadsfrist er 1. april hvert år.
 • Dere får foreløpig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden.
 • Pengene utbetales innen utgangen av juni.

Vedlegg til søknaden

 • Årsmelding for siste år
 • Revidert regnskap
 • Fullstendig liste over medlemmenes navn, adresse og telefon
 • Aktivitetsplan og budsjett for inneværende år

Barn og unge

Drammen kommune gir tilskudd til kulturarrangement for barn og unge. Tilskuddet skal bidra til et godt arrangementstilbud for barn og ungdom i Drammen.

Søk tilskudd til kulturarrangementer for barn og unge

Hvem kan søke?

 • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da skapes eller gjennomføres i Drammen.

De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må dere oppfylle?

 • Kommunen gir tilskudd kun til rusfrie arrangementer.
 • Arrangementet må finne sted i Drammen kommune.
 • Arrangementet skal være åpent for alle, og ikke basert på medlemskap eller påmelding. 
 • Dere må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
 • Når arrangementet blir markedsført, må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune, kultur.
 • Dere må sende kortfattet rapport og økonomioversikt senest én måned etter at arrangementet er avsluttet.

Hvor mye kan dere søke om?

Det er ingen øvre grense.

Frister og utbetalinger

 • Dere må sende søknaden senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Dere får skriftlig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden.
 • Pengene utbetales snarest dersom arrangementet får tilskudd.

Vedlegg til søknaden

Dere behøver ikke sende vedlegg. Men får dere ikke plass til hele prosjektskissen i skjemaet, kan den legges ved.

Drammen kommune gir tilskudd til aktiviteter og prosjekter innenfor musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans eller andre kulturelle uttrykksformer. Tilskuddet skal bidra til økt deltakelse av barn og ungdom i kulturaktiviteter og -prosjekter.

Søk tilskudd til kulturprosjekter der barn og unge deltar

Hvem kan søke?

 • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres eller skapes i Drammen.

De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må dere oppfylle?

 • Barn eller ungdom må være aktive deltakere, utøvere eller arrangører.
 • Aktiviteten eller prosjektet må være avgrenset i tid.
 • Du må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
 • Når arrangementet blir markedsført, må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune, kultur.
 • Senest en måned etter at arrangementet er avsluttet må dere sende Drammen kommune, kultur en kort rapport og økonomioversikt

Kommunen gir ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt.

Hvor mye kan dere søke om?

Det er ingen øvre grense.

Frister og utbetalinger

 • Dere må sende søknad senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Dere får skriftlig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden.
 • Pengene utbetales snarest dersom ditt arrangement får tilskudd.

Vedlegg til søknaden

Dere behøver ikke sende vedlegg. Men får dere ikke plass til hele prosjektskissen i skjemaet, kan den legges ved.

Drammen kommune gir tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Drammen.

Søk tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisasjonen må:

 • være åpen for alle
 • ha demokratisk oppbygging med eget styre og vedtatte retningslinjer
 • hatt kontinuerlig drift i minst ett år
 • arbeide for et aktivt kulturliv og med formål som kommer barn og unge til gode
 • ha dokumentert aktivitet i forhold til nærmiljø og forebyggende arbeid mot vold, rus og rasisme
 • ha medlemmer mellom 4 og 25 år som er bosatt i Drammen

Dere kan søke tilskudd til: 

 • Startbidrag: Nystartede organisasjoner kan få starbidrag første året. Reorganiserte organisasjoner kan få bidrag dersom virksomheten blir tatt opp igjen etter to års stans. Nystartede eller reorganiserte organisasjoner må ved starten ha minst seks medlemmer i alderen 4–25 år som er bosatt i Drammen. I tillegg må de ha et valgt styre og en leder over 18 år. Dersom leder er under 18 år, må det velges revisor(er) over 18 år.
 • Administrasjonstilskudd: Drammen kommune gir administrasjonstilskudd ut fra antall medlemmer.
 • Tilskudd til lokaler: Organisasjoner kan få refundert inntil 40 prosent av dokumenterte utgifter i egne eller leide lokaler. Drammen kommune gir ikke tilskudd dersom lokalene benyttes til inntektsgivende tiltak i organisasjonens regi (for eksempel dansekvelder, basarer ol.). Tilskudd til lokaler blir utbetalt etterskuddsvis og bare mot foreviste kvitteringer.
 • Tilskudd til lederopplæring: Drammen kommune gir tilskudd til lederopplæring begrenset opp til et visst beløp.
 • Tilskudd til aktivitet: Drammen kommune tildeler aktivitetstilskudd på grunnlag av antall medlemsmøter, studieturer, stevner, andre aktiviteter eller arrangementer (gjelder ikke styremøter).

Kriterier og vilkår

 • Når dere gir ut program, arbeidsplan, årsrapporter eller annonserer må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune, kultur.
 • Organisasjonen skal ikke motta fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger.
 • Organisasjonen skal ikke ha forretningsvirksomhet som formål. Organisasjonen skal ikke heller tjene utenforstående kommersielle interesser eller ha til hovedmål å ivareta medlemmers økonomiske særinteresser.

Dersom en organisasjon med vilje gir feilaktige opplysninger eller misbruker midler gitt etter disse retningslinjene, kan Drammen kommune frata organisasjonen retten til å motta tilskudd. Hvert år reviderer kommunen regnskapet til tre tilfeldig valgte organisasjoner.

Frister og utbetalinger

 • Søknadsfrist: 1. april
 • Tilskudd utbetales i løpet av mai–juni
 • Vedtaket kan påklages, klagefrist er 3 uker fra dato avslaget er mottatt

Vedlegg til søknaden

 • Liste over medlemmer bosatt i Drammen med navn, fødselsår, adresse, telefon (ev. foresatte).
 • Revidert årsregnskap, attestert av revisor eller to styremedlemmer eller tillitspersoner.
 • Budsjett for året det søkes tilskudd til.
 • Årsmelding fra foregående år. 
 • Aktivitetsplan for regnskapsåret og neste sesong. 
 • Søknaden skal være undertegnet av to tillitspersoner.
 • Ved søknad om støtte til lederopplæring må program og utgifter dokumenteres.

Kontaktperson

Fredrik Eldøy, kulturkonsulent, Fritid og interkultur
Mobil: 414 58 542
E-post:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Ordningen het tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Informasjon og søknadsskjema hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Formål

Tilskuddsordningen skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe

 • Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer
 • Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter

Rundskriv og veileder

Søkere må sette seg inn i Rundskriv 01/2019 "Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" og veileder til rundskrivet, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside på Bufdir.

Søknadsfrister og saksgang

 • Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn
 • Søknadsskjema blir tilgjengelig fra Bufdirs nettsider senest 16. november 
 • Søknadsfrist til Bufdir: 10. desember 2018 
 • Søknader som blir sendt inn etter fristen vil bli avvist
 • Etter søknadsfristens utløp mottar Drammen kommune alle søknader som gjelder vår kommune, og foretar en vurdering og prioritering
 • Kommunens administrative vurdering og prioritering av søknadene legges frem for politisk behandling, og sendes deretter tilbake til Bufdir for endelig behandling

Kommunen er knutepunkt

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen har en knutepunktsfunksjon.

Det betyr at kommunen har oversikt over det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen. Kommunen skal også bidra til å koordinere dette arbeidet. Målet er at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre.

Kommunen har et kontaktpunkt for frivillige organisasjoner og andre som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Ranveig van der Meij er kontaktpunktet i Drammen kommune. Hennes kontaktinformasjon finner du lenger nede på sida.

Informasjonsmøte

Har du tenkt å søke, er du velkommen til informasjonsmøte om tilskuddsordningen 2019:

 • Tid: Tirsdag 20. november 2018 kl 13 30-15 30
 • Sted: Rådhuset i Drammen, Engene 1, møterom Konnerud/Åssiden


Har du spørsmål?

Ved spørsmål om ordningen eller påmelding til informasjonsmøte, kontakt:

Ranveig van der Meij, ved Senter for oppvekst
Telefon: 917 19 546
E-post:

 

Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Informasjon og søknadsskjema hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom. Tilskuddsordningen bidrar til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Målgruppe

 • Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hvem kan søke om midler?

 • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
 • Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Hva gis det støtte til?

 • Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.
 • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen..

Rundskriv og veileder

Søkere må sette seg inn i Rundskriv 02/2019 "Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og veileder til rundskrivet, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside.

Søknadsskjema, frister og saksgang

 • Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn
 • Søknadsskjema blir tilgjengelig fra Bufdirs nettsider senest 16. november 
 • Søknadsfrist til Bufdir: 10. desember 2018. 
 • Søknader som blir sendt inn etter fristen vil bli avvist
 • Etter søknadsfristens utløp mottar Drammen kommune alle søknader som gjelder vår kommune, og foretar en vurdering og prioritering
 • Kommunens administrative vurdering og prioritering av søknadene legges frem for politisk behandling, og sendes deretter tilbake til Bufdir for endelig behandling

Informasjonsmøte

Skal du søke, er du velkommen til informasjonsmøte om tilskuddsordningen 2019:

 • Tid: Tirsdag 20. november 2018 kl 13: 0-15 30
 • Sted: Møtested: Rådhuset i Drammen, Engene 1, møterom Konnerud/Åssiden

Har du spørsmål?

For spørsmål om tilskuddsordningen og påmelding til informasjonsmøtet kontakt:

Ranveig van der Meij, ved Senter for oppvekst
Telefon: 917 19 546
E-post:

Helse og sosial

Frivillige lag og foreninger kan søke Drammen kommune om tilskudd. Tilskuddet skal brukes til å opprette tiltak for innbyggere i Drammen som har helsemessige eller sosiale utfordringer. Tilskuddet skal bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet. 

Søk tilskudd til helse og sosiale formål

Hvem kan søke?

 • Frivillige lag og foreninger
 • Humanitære organisasjoner

Om midlene

 • Drammen kommune avklarer den totale rammen for økonomisk tilskudd til helse og sosiale formål i forbindelse med årlig vedtak i økonomiplan for helse, sosial og omsorg. 
 • Kommunen fordeler midlene ut fra søknadens innhold, antall søknader og innenfor kommunes totalramme. Drammen kommune tildeler tilskudd etter skjønnsmessig vurdering, og ut fra kriteriene under.
 • Tildelingen er ikke ment som full utgiftsdekning, men som et økonomisk bidrag. Har dere fått tildelt midler ett år, er det ingen garanti for at dere vil bli tildelt midler i neste periode.

Kriterier ved tildeling

Drammen kommune vektlegger:

 • Bidrar til økt livskvalitet og egenmestring.
 • Høy kompetanse i tilbudet.
 • God tilgjengelighet. Dette kan være lokalenes plassering, fremkommelighet og åpningstider.
 • Tiltak som bidrar til flere treffsteder og meningsfylte aktiviteter.

Frister og utbetalinger

 • Søknadsfrist er 11. november året før tiltaket skal gjennomføres.
 • Dere får svar på søknaden innen 10. januar.
 • Tilskudd utbetales i januar.

Informasjon om rapporteringsfrist og krav til rapportering står i tildelingsbrev. Politiattest (dersom tilbudet gis til barn eller personer med psykisk utviklingshemning) må kunne dokumenteres ved etterspørsel.

Vedlegg til søknaden

 • Regnskap for siste år (unntak ved nyetablering). Dette skal være revisorgodkjent om regnskapet er over 100 000 kroner.
 • Dersom søknaden gjelder forlengelse av tiltak må dere legge ved rapport for forrige tilskuddsperiode.

Rapportskjema

Inkludering og integrering

Drammen kommune støtter Drammens Idrettsråds arbeid med ”Inkludering IL”
. 

Søk om målrettet økonomisk satsing på inkludering hos Drammen Idrettsråd

Tilskuddsordningen gir støtte til: 

 • ”Inkludering IL” som inkluderer flere inn i idrettslag
 • ”Aktiv i friluft” som inkluderer flere i friluftsaktivitet

Søknadsfrist

Søknadsfrist er i slutten av april hvert år.

Tilskuddsordningen er en del av nasjonal tilskuddsordning for inkludering og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen. Tilskudd gis til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling. Målet er å skape økt tillit og tilhørighet i det norske samfunnet.

 • Innvandrerorganisasjoner med minst 30 betalende medlemmer kan søke om støtte til drift av organisasjoner.
 • Driftsstøtte kan ikke gis til trossamfunn som mottar støtte i egenskap av trossamfunn.

Søk tilskudd til drift (pdf)

Organisasjonen som søker tilskudd må:

 • ha eget organisasjonsnummer og oppgi dette i søknaden
 • ha eget bankkontonummer
 • være registrert i Frivillighetsregisteret

Formålet med ordningen

 • medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltagelse i organisasjonslivet lokalt
 • øke tilgjengelighet til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen
 • bidra til å skape økt tillit til å øke tilhørighet til det norske samfunnet

Dette vil bli vurdert i søknadsbehandlingen

 • organisasjonens nettverk, forankring eller gjennomslag i aktuelle miljø og i lokalsamfunnet
 • frivillig innsats i organisasjonene
 • god økonomistyring

Kriterier

For å bli vurdert må organisasjonene legge frem medlemsliste ved søknad. Som tellende medlem regnes medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.

Reglene for tilskuddsordningen finner du her

Søknadsfrist

Søknadsfrist 22. mars 2018.

Har du spørsmål? 


Kontakt rådgiver Ranveig van der Meij
Telefon: 32 04 69 52
E-post:  

Tilskuddsordningen er en del av nasjonal tilskuddsordning for inkludering og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen. Tilskudd gis til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling. Målet er å skape økt tillit og tilhørighet i det norske samfunnet.

 • Frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet kan søke denne ordningen.
 • Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Søk om tilskudd til tiltak (pdf) 

Organisasjonen som søker tilskudd må:

 • ha eget organisasjonsnummer og oppgi dette i søknaden
 • ha eget bankkontonummer
 • være registrert i Frivillighetsregisteret

Formålet med ordningen

 • skape møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen
 • skape økt tilhørighet i det norske samfunnet

Dette vil bli vurdert i søknadsbehandlingen

 • i hvilken grad tiltaket støtter opp under ordningens formål
 • kompetanse og erfaring på området
 • frivillig innsats i tiltakene
 • organisasjonens nettverk og forankring i aktuelle miljø og lokalsamfunn
 • samarbeid med offentlige etater eller andre organisasjoner
 • prosjektbeskrivelse
 • økonomistyring

Reglene for tilskuddsordningen finner du her

Søknadsfrist

Søknadsfrist 22. mars 2018

Har du spørsmål? 


Kontakt rådgiver Ranveig van der Meij
Telefon: 32 04 69 52
E-post: