Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Retningslinjer for søknad om støtte for 2018 er kunngjort i Rundskriv 02/2018 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Det kan søkes om midler til:

  • Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte.
  • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Søknadsskjema og søknadsfrist:

Søknaden sendes inn via Bufdirs søknadsprortal, se informasjon på siden til Bufdir

Søknadsfrist: 1. februar 2018.

Alle søkere plikter å sette seg godt inn i Rundskriv 02/2018, veileder til tilskuddsordningen, søknadsprosess og årsplan, og benytte fastsatt søknadsskjema som også finnes på siden til Bufdir.

Drammen kommune skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader før de sendes til endelig behandling hos Bufdir. Vurdering og prioritering gjøres enten i politisk utvalg/komite, eller det gis en politisk og administrativ vurdering og prioritering av øverste politiske og administrative nivå.

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Senter for oppvekst:

v/ kontaktperson Ranveig van der Meij, tlf. 32 04 69 52 eller på e-post: