Tilskudd til kultur

Søknadsskjema Tilskudd til åpne kulturarrangement (doc)

 • Søknaden skal vedlegges regnskap og årsmelding for siste driftsår, budsjett og en utfyllende beskrivelse av arrangementet
 • Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til: Drammen kommune, Kultur, Postboks 7500, 3008 Drammen
 • Må søkes senest 4 uker før arrangement

Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Støtte kan gis  til å sikre at publikum får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement av høy kvalitet i Drammen. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen.

Mer informasjon

Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen og utfylling av søknadsskjema:

 • Send e-post til  
 • Ring 32 04 64 09 (mandag til onsdag og fredag kl. 08.30–15.30, torsdag kl. 08.30–16.30 )
 • Besøk oss i 3. etasje på Grønland 60, Union Scene

Kriterier/vilkår

 • Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle
 • Det gis ikke tilskudd til tiltak som finner sted i andre kommuner
 • Det gis primært tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner
 • Det kan også gis tilskudd til tilsvarende aktører uten tilhold i Drammen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i byen
 • Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kan ordinært ikke søke om ekstra tilskudd fra denne tilskuddsordningen.
 • Ved annonsering skal det opplyses at tiltaket har fått tilskudd. Følgende formulering skal brukes: 
  Støttet av Drammen kommune, Kultur

Saksbehandling

Den som skriver under på søknaden er ansvarlig for at opplysningene er korrekte, og at tilskuddet benyttes i tråd med søknad og tilskuddsbetingelser. Søkere vil få foreløpig svar med bekreftelse på mottatt søknad innen 14 dager etter at den er registrert hos oss. Søknader behandles fortløpende, og senest innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut.

Alle som mottar tilskudd må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Kultur senest en måned etter at tiltaket er avsluttet.

Elektronisk søknadsskjema – Tilskudd til kunstneriske prosjekter og produksjoner

 • Søknadsfrist 15. februar og 15. september

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet, samt bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv, hvor innbyggerne får et variert kulturtilbud av god kvalitet.

Mer informasjon

Søkere benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål om skjema og søknadsprosess:

 • Send e-post: 
 • Ring oss på telefon 32 04 00 00
 • Besøk oss: Grønland 60, Union Scene, 3. etasje

Kriterier/vilkår

 • Det gis primært tilskudd til lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner
 • Det gis tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur
 • Det kan også gis tilskudd til aktører uten tilhold i Drammen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i byen eller på annen måte kommer byen til gode
 • Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kan ordinært ikke søke om ekstra tilskudd fra denne tilskuddsordningen

Saksbehandlingstid

Søknadsbehandling og klageadgang etter Forvaltningslovens §11 og §29.

Ordinær saksbehandlingstid vil være fire uker.

Elektronisk søknadsskjema – kulturstipend

 • Søknadsfrist 10. januar
 • Søknaden må vedlegges en oppgave over vedkommendes formue og inntekt, samt dokumentasjon vedrørende utdannelse med tilknytning til kunst og kulturområdet

Drammen kommunes kulturstipend har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere/kulturarbeidere i kommunen. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse/kunnskap innenfor kunst og kultur.

Nærmere informasjon

Nærmere opplysninger om kulturstipendet og utfylling av søknadsskjema fås ved å sende e-post til . Du kan også besøke oss i 3. etasje på Grønland 60. Inngang fra Fabrikkgata.

Målgruppe

Personer som er bosatt i eller har nær tilknytning til Drammen. Dette kan være:

 • utøvere innenfor kunst og kultur feltet som ønsker å tilegne seg kunnskap som vil være til gavn for kulturlivet i Drammen.
 • studenter/elever innenfor kunst og kultur.

Vilkår

Rapport over hva stipendet er brukt til sendes kommunen innen utgangen av året stipendet blir utbetalt til.  Hvis ikke stipendbeløpet nyttes til det formål som er forutsetningen for tildelingen, må stipendet tilbakebetales.

Saksbehandling

Den som har utfylt skjemaet er ansvarlig for at søknadens opplysninger er korrekte, og at eventuell støtte brukes i tråd med søknaden og kommunale betingelser. Søkere vil få foreløpig svar med bekreftelse på mottatt søknad innen 14 dager etter at den er registrert hos oss.

Klagemulighet

Avgjørelsen kan påklages, klagefrist er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Klagenemda i Drammen, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Kandidater til kulturprisen

Drammen kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen er på kr 25 000, samt et diplom tegnet av kunstneren Hilde Diesen.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.

Tildeles etter nominasjoner fra publikum

Publikum oppfordres til å sende begrunnede forslag innen 10. januar til:

Drammen kommune, Kultur
Postboks 7500
3008 Drammen

Tilskudd til frivillige lag og foreninger – søknad (pdf)

 • Søknadsfrist: 1. april

Det er avsatt midler til driftstilskudd til frivillige lag og foreninger. Tilskuddet kan gis til å stimulere til bredde og aktivitet innenfor amatørkulturlivet. Utadrettet aktivitet vektlegges.

Bilag som må vedlegges søknaden:

 • Årsmelding for siste år.
 • Revidert årsregnskap.
 • Fullstendig liste på medlemmes navn, adresse og telefon. 
 • Aktivitetsplan for regnskapsåret og neste sesong.

Søknaden skal vedlegges regnskap og årsrapport fra foregående år og budsjett for året det søkes om tilskudd til.

Kriterier/vilkår

 • Søker må ha tilhørighet til Drammen.
 • Det ytes ikke støtte til kursvirksomhet/reisevirksomhet eller utdanningsformål.
 • Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner/lag og foreninger som fremmer saker kun til eget formål.
 • Alle som mottar fast årlig økonomisk støtte må påregne å bli kontaktet for oppdrag ved kommunens egne tiltak.
 • Søknader skal vedlegges regnskap og årsmelding for siste driftsår.
 • Ved annonsering skal det opplyses at tiltaket har fått tilskudd. Følgende formulering skal brukes: "Støttet av Drammen kommune, Kultur."
 • Dersom en mottaker av støtte bryter eller misbruker forutsetningene for støtte, mistes retten til ny støtte for minst et år.
 • Vedtaket kan påklages, klagefrist er 3 uker fra dato avslaget er mottatt.

 

Tildelinger