Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets bevilgning i statsbudsjettet.

Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Rundskriv og veileder

Søkere må sette seg inn i Rundskriv 01/2018 "Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" og veileder til rundskrivet, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).    

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside.

Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn. Søknadsskjema blir tilgjengelig fra Bufdirs nettsider etter 15. november. Søknader som blir sendt inn etter fristen vil bli avvist.

Søknadsfrist til Bufdir: fredag 8. desember 2017. 

Etter søknadsfristens utløp mottar Drammen kommune alle søknader som gjelder vår kommune, og foretar en vurdering og prioritering. Kommunens administrative vurdering og prioritering av søknadene legges frem for politisk behandling, og sendes deretter tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Interesserte søkere (frivillige organisasjoner) inviteres til informasjonsmøte om tilskuddsordningen 2018:

  • Tirsdag 21. november 2017 kl 14 00-15 30.
  • Møtested: Rådhuset i Drammen, Engene 1, møterom Konnerud/Åssiden 

Spørsmål og påmelding til informasjonsmøtet:

Kontaktperson Ranveig van der Meij, epost:  eller telefon 917 19 546