Tilskudd til kultur – barn og unge

Elektronisk søknadsskjema – Tilskudd til kulturarrangementer for barn og unge

 • Søknadsfrist senest 4 uker før arrangement

Bidra til et godt arrangementstilbud for barn og ungdom i Drammen. Tilskudd gis til kulturarrangement for barn og unge.

Nærmere informasjon

Søkere benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål om skjema og søknadsprosess, ta kontakt:

 • E-post: 
 • Telefon 32 04 00 00
 • Besøksadresse: Grønland 60, Union Scene, 3.etasje

Kriterier/vilkår

 • Det gis bare støtte til rusfrie arrangement
 • Arrangementet må finne sted i Drammen kommune
 • Arrangementet må være åpent for alle, og ikke basert på medlemskap eller påmelding
 • Søkere som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger vil bli prioritert ved tildeling

Saksbehandlingstid

Søknadsbehandling og klageadgang etter Forvaltningslovens §11 og §29.

Ordinær saksbehandlingstid vil være fire uker.

Elektronisk søknadsskjema – Tilskudd til kulturprosjekter der barn og unge deltar

 • Søknadsfrist senest 4 uker før arrangement

Bidra til økt deltagelse av barn og ungdom i kulturaktiviteter og kulturprosjekter. Tilskudd gis til aktiviteter/prosjekter innenfor musikk, billedkunst/foto, film/video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans eller andre kulturelle uttrykksformer.

Nærmere informasjon

Søkere benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål om skjema og søknadsprosess, ta kontakt:

 • E-post 
 • Telefon 32 04 00 00
 • Besøksadresse: Grønland 60, Union Scene, 3. etasje

Kriterier/vilkår

 • Barn og ungdom må være aktive deltagere, utøvere eller arrangører
 • Søkere og prosjekt må ha tilknytning til Drammen
 • Aktiviteten må være avgrenset i tid
 • Det gis ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt
 • Søkere som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger, vil bli prioritert ved tildeling

Saksbehandlingstid

Søknadsbehandling og klageadgang etter Forvaltningslovens §11 og §29.

Ordinær saksbehandlingstid vil være fire uker.

Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner – søknad (pdf)

 • Søknadsfrist: 1. april
 • Søknaden sendes til: Drammen kommune, Fritid og interkultur, Postboks 7500, 3008 Drammen eller 

Vedlegg

Bilag som må vedlegges søknaden:

 • Liste over medlemmer bosatt i Drammen med navn, fødselsår, adresse,  telefon(evt foresatte).
 • Revidert årsregnskap - attestert av revisor eller 2 styremedlemmer/tillitspersoner.
 • Budsjett for året det søkes tilskudd til.
 • Årsmelding fra foregående år. 
 • Aktivitetsplan for regnskapsåret og neste sesong. 
 • Søknaden skal være undertegnet av to tillitspersoner.
 • Ved søknad om støtte til lederopplæring må program og utgifter dokumenteres.

Barne- og ungdomsorganisasjoner i Drammen kan søke om tilskudd til følgende:

 • Startbidrag: Nystartede organisasjoner kan få starbidrag første året. Reorganiserte organisasjoner kan få bidrag dersom virksomheten blir tatt opp igjen etter 2 års stans. Nystartede eller reorganiserte organisasjoner må ved starten ha minst 6 medlemmer i alderen 4 til 25 år, bosatt i Drammen, et valgt styre og en leder over 18 år. Dersom leder er under 18 år, må det velges revisor(er) over 18 år. Startbidraget er for tiden på kr. 2.000,-.
 • Administrasjonstilskudd: Det ytes støtte til administrasjonstilskudd ut fra antall medlemmer.
 • Tilskudd til lokaler: Tilskudds berettigede organisasjoner får refundert inntil 40 prosent av dokumenterte utgifter i egne eller leide lokaler. Det gis ikke tilskudd i tilfelle lokalene benyttes til inntektsgivende tiltak i organisasjonens regi (for eksempel danseaftener, basarer ol.). Tilskudd til lokaler blir utbetalt etterskuddsvis og bare mot foreviste kvitteringer.
 • Tilskudd til lederopplæring: Det gis tilskudd til lederopplæring begrenset opp til et visst beløp (for tiden kr.4000,-/5000,-). 
 • Tilskudd til aktivitet: Aktivitets tilskudd tildeles på grunnlag av antall medlemsmøter, studieturer, stevner, andre aktiviteter/arrangementer (gjelder ikke styremøter).

Kriterier/vilkår:

1. Organisasjonen må:

 • være åpen for alle
 • ha demokratisk oppbygging med eget styre og vedtatte retningslinjer 
 • hatt kontinuerlig drift i minst et år
 • arbeide for et aktivt kulturliv og med formål som kommer barn og unge tilgode
 • ha dokumentert aktivitet i forhold til nærmiljø og forebyggende arbeid  mot vold, rus og rasisme
 • medlemmene må være mellom 4 og 25 år og bosatt i Drammen.

2. Ved program/arbeidsplan/årsrapporter skal det opplyses at organisasjonen har fått tilskudd.

 • Følgende formulering skal brukes: "Støttet av Drammen kommune, Kultur" 

3. Ungdomsorganisasjoner som bevilges midler fra andre, faste kommunale tilskudds ordninger, gis ikke støtte etter disse retningslinjer.

4. Organisasjoner som har forretningsvirksomhet som formål eller tjener utenforstående kommersielle interesser eller har til hovedmål å ivareta medlemmers økonomiske særinteresser, er ikke berettiget til kommunal støtte.

5. Dersom en organisasjon med vilje gir feilaktige opplysninger eller misbruker midler gitt etter disse retningslinjene, kan det medføre at vedkommende organisasjon fratas retten til å motta tilskudd. Hvert år revideres regnskapet til 3 tilfeldig valgte organisasjoner.

Organisasjoner som ikke overholder søknadsfristen eller følger retningslinjene kan ikke påregne tilskudd. Tilskudd utbetales i løpet av mai/juni.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Grønland 60, 3045 Drammen

Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

Kontaktperson: Fredrik Eldøy, kulturkonsulent, Fritid og interkultur, mobil: 414 58 542 , e-post:

Saksbehandling

Alle barne- og ungdomsorganisasjoner må fra 2011 registrere seg på Drammen kommunes nettside. Dette erstatter registreringskortet som har vært sendt ut med post tidligere år. Alle organisasjoner må registrere seg hvert år, så informasjonen blir oppdatert. Dette er en forutsetning for at søknadene senere blir behandlet.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages, klagefrist er 3 uker fra dato avslaget er mottatt.