Tilskudd til helse og sosial

 

Søknadsfristen er lagt til 11. november året før, med utbetaling i januar for det året det søkes om. 

Slik du søker du

Søknadsskjemaet fylles ut og sendes elektronisk til , eventuelt per brev til Drammen kommune, rådmannen, Engene 1, 3008 Drammen.

Målet er å fremme det frivillige engasjement til beste for innbyggerne.

Frivillige organisasjoner kan søke.

Målgruppe

Målgruppen for økonomisk tilskudd er personer som benytter seg av frivillig tilbud innen helse- og sosial. Økonomisk tilskudd skal bidra til økt frivillighet gjennom å bidra til forutsigbare økonomiske rammebetingelser for foreninger og frivillige.

Om midlene

Den totale rammen for økonomisk tilskudd til helse og sosiale formål avklares i forbindelse med årlig vedtak i økonomiplan for helse, sosial og omsorg. 

Midlene fordeles ut fra søknadens innhold, antall søknader og innenfor Drammen kommunes totalramme for tildeling. Tildeling av tilskudd avgjøres ved hjelp av skjønnsmessig vurdering ut fra kriteriene.

Tildelingen er ikke ment som full utgiftsdekning, men som et økonomisk bidrag. At man har fått tildelt midler ett år, er ingen garanti for at man vil bli tildelt midler i neste periode.

Tildelingskriterier

Søknaden må være mottatt innen søknadsfristen og inneholde: 

  • Plan eller beskrivelse for bruk av midlene, innbefattet budsjett
  • Hvem som er daglig (juridisk) ansvarlig for virksomheten
  • Hvem som eier virksomheten
  • Regnskap for siste år (unntak ved nyetablering)
  • Opplysninger om støtte mottatt fra andre offentlige instanser
  • Politiattest dersom tilbudet gis til barn eller personer med psykisk utviklingshemning.

Drammen kommune vektlegger i tillegg følgende kriterier ved tildeling:

  • Om tilbudet ivaretar ett aktiviseringstilbud.
  • Om tilbudet er ment til å bidra til økt livskvalitet og egenmestring til beste for innbyggere i Drammen
  • Kompetansen i tilbudet til ulike målgrupper, for eksempel bemanning, språk o.l.
  • Tilgjengelighet som for eksempel lokaliteter, åpningstider o.l.

Det opplyses i tildelingsbrev om rapporteringsfrist og krav til rapportering for eventuelt tilskudd.

Frivillige organisasjoner oppfordres til å registrere seg i frivillighetsregistreret til Brønnøysundregisteret og kommunens hjemmeside. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er lagt til 11. november året før, med utbetaling i januar for det året det søkes om. 

Rapportering på mottatt tilskudd

Rapportering legges til samme frist for de som søker videreføring med krav om ettersending av regnskap (revisor godkjent for de som mottar tilskudd over 100.000,- kroner) innen 1. mars påfølgende år.

Rapportering for de som søker kun for ett år legges til 1.mars påfølgende år.