Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Årsmelding 2011

I 2003 vedtok bystyret visjonen ”Miljø- og kompetansebyen Drammen, en tett mangfoldig og levende by i et vakkert landskap”, med et tidsperspektiv fram til byjubileet i 2011. Drammens tohundreårsfeiring ligger nå bak oss, og årsmeldingen gjør opp status. Hvor langt har vi nådd?

I 2011 startet også arbeidet med å sette oss nye mål, gjennom en ny bystrategi. Nå skal kursen stakes ut. Bystyret har valgt å rette blikket langt frem, helt til byens neste store milepæl – når Drammen feirer sitt 225-årsjubileum i 2036.

Overblikk

2011 var året da Drammen feiret sitt tohundreårsjubileum, gjennom fem store arrangementer for hele byen og mer enn 80 mindre arrangementer fordelt over hele året. I september ble  kommunestyre- og fylkestingsvalget avviklet på betryggende vis, og arbeidet med en ny strategi for Drammens fremtidige utvikling startet opp.

Les årsmelding 2011 i PDF-format

Drammen kommune fortsetter arbeidet for en bærekraftig byutvikling, blant annet gjennom samarbeidet i Framtidens byer, Buskerudbyen og FutureBuilt. Prosjektet Fjell 2020 er godt gående med mål om å gi hele bydelen et løft.  

Les mer om oppsummering for 2011

Økonomi

Drammen bykassess regnskap for 2011 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 22,0 millioner kroner.Netto driftsresultat før årsoppgjørs-disposisjoner er negativt med 7,6 millioner kroner, men er 53,6 millioner kroner bedre enn forutsatt i justert budsjett. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd og noe lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet.

Les mer om økonomi

 

Kommunale foretak

Alle  kommunale foretak gikk med overskudd i 2011 med  et samlet resultat på 82 millioner kroner. Eieruttaket var på 49,1 millioner kroner noe som var i henhold til budsjettet. Driften har i 2011 vært i overensstemmelse med foretakenes formål, vedtekter og føringer som er gitt i vedtatt økonomiplan.

Det ble i løpet av 2011 påbegynt praksis med forberedende saker til formannskapet i forkant av eiermøtene i tråd med forslag i økonomiplan at rådmannen om å legge til rette for en mer aktiv folkevalgt styring av kommunens foretak og selskaper.

Les mer om kommunale foretak

Menneskelige ressurser

Utviklingen i 2011 viser følgende resultater: Turnover er redusert fra 10,6 prosent i 2010 til 8,8 prosent. Vi har i hovedsak greid å rekruttere ansatte med tilfredsstillende fagkompetanse til de stillinger vi har lyst ut. Ansatte med innvandrerbakgrunn har økt fra 13,7 prosent i 2010 til 15 prosent. Sykefraværet økte med 0,5 prosentpoeng fra 2010, og målet om at sykefraværet skulle være på samme nivå som i 2010 ble ikke nådd.

Les mer om menneskelige ressurser

Topp