Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre forhold

Barnevern

Barnevernet har gjennomført en omfattende organisasjons- og utviklingsprosess i 2012. Omleggingen har resultert i endringer i arbeidspraksis og interne rutiner. Gjennom etablering av ny praksis kommer nå i større grad de ”riktige” sakene til undersøkelse. Innenfor barnevern er det også arbeidet med å bygge tillit og med tjenestens omdømme.  

Antall barn under barnevernets omsorg er stabilt og ligger på cirka 100 barn, på nivå med 2011. Både frivillige plasseringer og antall akuttplasseringer har imidlertid økt fra 2011.  Barnevernet bisto 141 barn utenfor hjemmet i 2012, en økning på cirka 10 prosent fra 2011.

PPT

PPT har hatt fokus på å forbedre systemarbeid med målsetting om å redusere antall barn som henvises til tjenesten. Implementering av det forebyggende skolevegringsprosjektet er i gang og PPT deltar i et tverrfaglig arbeid i Modellkommuneprosjektet, sammen med andre instanser i kommunen. Avdelingen tilbyr foreldreveiledningstilbudet ICDP. PPT har i 2012 gjennomgått en større prosess som har endt opp i ny organisering av tjenesten fra 2013.

 Tilbakemeldinger rundt samarbeidet med Svelvik kommune er gode.

Oppvekst

Habilitering

Avdelingen prioriterer forebyggende arbeid. Det jobbes mer med veiledning av foreldre, slik at de bedre kan stå i sin hverdag. Antallet brukere er stabilt. Samhandlingsreformen gjør at barn med store hjelpebehov trenger mer hjelp fra habiliteringstjenesten. Samarbeidet med Vestre Viken HF er godt.

Avdelingen valgte å avvente igangsettelse av Mestringsskolen i 2012 og har heller prioritert opprettelse av søskengrupper, der man hjelper søsken av funksjonshemmede til å stå i sin hverdag. Søskengrupper er i drift fra 2013.

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig for barn med nedsatt funksjonsevne hadde 27 brukere per 31.12.12. Fire av disse barna var fastboende på heltid. Boligen har hatt fullt belegg i ferier, helger og høytider.

Antall brukere med avlastningstjenester

Habilitering har fokusert på at familier skal få økt veiledning for på sikt kunne ha mindre avlastning. Andel familier som har hatt avlasting har gått ned med fem prosentpoeng fra 2011 til 2012.

Antall brukere med avlastningstjenester.

Simba i drift

Fattigdomsprosjektet Simba er i drift, og heter fra 2013 ”Levekårsteamet”. Prosjektet er et samarbeid med NAV. I 2012 var det 13 familier, med til sammen 29 barn, som fikk hjelp fra levekårsteamet. Siden oppstart i 2011 har 105 barn fått hjelp, fordelt på 45 familier.

Enslige mindreårige

Måltallet med 15 bosettinger for 2012 er nådd, hvorav 14 bor i bofellesskap og èn bor i fosterhjem. Tre enslige mindreårige var kvoteflyktninger.

Drammen kommune deltok i 2011 i prosjektet ”Direkteplassering av enslige mindreårige” (2011-2012). Dette var et pilotprosjekt igangsatt av Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor enslige mindreårige asylsøkere utplasseres direkte i kommunen mens søknad om beskyttelse behandles. Dette prosjektet er nå avsluttet og Drammen tok i mot til sammen 5 direkteplasserte ungdommer i 2011-2012.

Det blei 2012 arrangert 10-årsjubileum for bosetting av enslige mindreårige, og det er utarbeidet en evalueringsrapport.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjonstjenesten gikk våren 2012 over fra å være en selvstendig virksomhet til å bli en avdeling i Senter for oppvekst. Dette sees på som en fordel i forhold til samhandling, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats.

Aktiviteten ved alle tre helsestasjoner er økende, både i forhold til besøk fra gravide kvinner og besøk etter fødsel. Det ble i 2012 registrert 810 nyfødte barn.

Skolehelsetjenesten fikk i 2012 tilført 3,1 stilling fra det som tidligere het Oppfølgingsteamet. Oppfølgingsteamet byttet i 2012 navn til Psykisk helseteam, og er nå underlagt skolehelsetjenesten. Psykisk helseteam jobber målrettet med å styrke psykisk helsearbeid i skolene.

Nøkkeltall for helsestasjonene
Nøkkeltall for helsestasjonene.

 
Topp