Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Selskaper og kommunale foretak

Sum aksjeutbytte og eieruttak utgjorde 126,5 millioner kroner mot opprinnelig budsjettert 117,3 millioner kroner i 2015. Både Energiselskapet Buskerud AS, Lindum AS og Drammen Kino AS leverte positive resultater i 2014. Dette resulterte i utbytter til Drammen kommune på til sammen 61,2 millioner kroner i 2015. Samlet utbetaling av utbytte i 2015 ble 9,2 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjettert. 

Samtlige kommunale foretak hadde positivt resultat i 2015. Samlet overskudd for de kommunale foretakene ble på 103,3 millioner kroner, mens det ble overført 65,3 millioner kroner i eieruttak. Driften har i 2015 vært i overensstemmelse med foretakenes formål, vedtekter og føringer som er gitt i vedtatt økonomiplan.

Det er i 2015 påbegynt arbeid med å etablere nye eierstrategier for Drammen Parkering KF og Drammen Kjøkken KF. 

Drammen kommune forvalter betydelige verdier som eier i mer enn 40 virksomheter fordelt på kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper og stiftelser.

Tabell over kommunens eierposter

Eierstrategisk arbeid

Det ble i 2015 påbegynt arbeid med å etablere nye eierstrategier for Drammen Parkering KF og Drammen Kjøkken KF. Dette arbeidet vil bli sluttført våren 2016. 

Det har i 2015 vært arbeidet med følge opp bystyrets vedtak om etablering av kommunalt eiendomsutviklingsselskap (Drammen kommune eiendomsutvikling AS).

Eiermøter 2015

Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 2015 gjennomførte formannskapet eiermøter med Byen Vår Drammen AS, Drammensbadet KF, Drammen Parkering KF, Glitrevannverket IKS, Legevakta i Drammensregionen IKS, Drammensregionens interkommunale havnevesen, Energiselskapet i Buskerud AS og Drammen kommunale pensjonskasse.

Oppdatering av eierportal

Nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene ble oppdatert høsten 2015. 

Kommunale foretak 

Regnskapsresultat 2015 for kommunale foretak

Tabellen nedenfor viser hovedstørrelser i de kommunale foretakenes resultatregnskap for 2015. For øvrig vises til nærmere omtale av de enkelte foretakene nedenfor. Årsberetning med regnskap for de kommunale foretakene vil bli forelagt bystyret som egne saker.

Tabell over resultatregnskap for kommunale foretak

Regnskapstallene for 2015 viser positivt resultat for samtlige kommunale foretak. Samlet overskudd for de kommunale foretakene er 103,3 millioner kroner. Det er i bykassens regnskap for 2015 inntektsført eieruttak fra de kommunale foretakene med 65,3 millioner kroner. Dette er 2,8 millioner kroner mer enn i 2014, og tilsvarer en vekst på 4,5 prosent. Økning utover deflatorjustering på 3 prosent skyldes økt eieruttak fra Drammen Parkering KF knyttet til forventning om økt inntjening i Blichsgate P-hus.

 
Topp