Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF har i 2015 hatt et år preget av god drift og fokus på boligsosialt arbeid, mens investeringsnivået har vært moderat. Økonomisk resultat for 2015 viser et overskudd på nesten 80 millioner kroner. Det har totalt påløpt investeringskostnader på 242,5 millioner kroner. Det er ferdigstilt flere byggeprosjekter i 2015, med nytt produksjonsbygg for Drammen Kjøkken KF som det største enkeltprosjektet. 

Ny eierstrategi for foretaket vedtatt av bystyret høsten 2014 er implementert i 2015. 

Økonomisk resultat

Drammen Eiendom KF hadde i 2015 driftsinntekter på 554,8 millioner kroner, mens driftskostnadene var på 382,8 millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 111,4 millioner kroner fremkommer driftsresultat før ekstraordinære poster på 60,4 millioner kroner, som er 11,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Tillagt resultat ved salg av eiendom på 13,3 millioner kroner og 6,2 millioner kroner i brannforsikringsoppgjør, blir årsresultatet på 79,9 millioner kroner. Av årsresultatet er 48,1 millioner kroner disponert til budsjettert eieruttak til bykassen, mens 31,8 millioner kroner overføres til foretakets egenkapital. Midlene disponeres som egenkapital til reinvesteringer i formålsbygg og utleieboliger gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”. 

Eiendomsdrift og vedlikehold Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både i forhold til utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det ble i 2014 brukt til sammen 53,0 millioner kroner til drift av eiendommene, som er 4,4 millioner kroner høyere enn i 2014.  

Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for Drammen Eiendom KF. Drammen Eiendom KF forvalter cirka 340 000 m² bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet 39,0 millioner kroner i 2015, som er en økning på 1,7 millioner kroner fra 2014. Vedlikeholdet fordeler seg med 17,3 millioner kroner på oppussing av boliger og 21,7 millioner kroner  på øvrige eiendommer. 

I tillegg til løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet er det gjennomført flere rehabiliteringstiltak gjennom investeringer for 19,6 millioner kroner. Samlet er det benyttet 58,6 millioner kroner på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i 2015. Det er også gjennomført oppgraderinger av tekniske anlegg, energikonvertering og enøk-tiltak for 6,7 millioner kroner. Drammen Eiendom KF vurderer at innsatsen i 2015 har vært tilstrekkelig for å unngå verdiforringelse av bygningsmassen. 

Renhold

Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av cirka 176 000 m² gulvareal. Kjøp av renhold er regulert i fire rammeavtaler. Det ble i 2015 utfakturert renholdstjenester for til sammen 40,2 millioner kroner, mens innkjøpskostnadene utgjorde 37,1 millioner kroner. Inntjeningen på renholdstjenestene vil bli benyttet til å øke kvaliteten på renholdet. Det er også foretatt en bygningsmessig oppgradering av toalettene ved flere skoler for å bedre hygienen og effektivisere renholdet. 

Investeringer

Drammen Eiendom KF har i 2015 hatt moderat byggeaktivitet. I 2015 har Drammen Eiendom KF gjennomført investeringer for 242,5 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2014 var på 331,9 millioner kroner. Ved utgangen av 2015 viser foretakets regnskap 209,7 millioner kroner i ubrukte investeringsmidler. Dette skyldes i stor grad forskyvninger i framdrift i forhold til bevilgningstidspunkt. Behovet for rebevilgning av ubrukte investeringsmidler vurderes nærmere i 1. tertialrapport 2016. 

Som tabellene nedenfor viser er det ferdigstilt flere prosjekter i 2015, samtidig som flere prosjekter er under utførelse. I tillegg er flere større prosjekter under utvikling/utredning. Blant annet er det er lagt ned mye ressurser i arbeidet med utredning av flerbrukshaller og kapasitetsvurdering og utvikling av fremtidsrettede skole- og barnehagebygg.  

Tabell over større ferdigstilte byggeprosjekter

Prosjekter under utførelse

Ved utgangen av 2015 er flere større prosjekter med planlagt ferdigstillelse i 2016 under utførelse. De største prosjektene under utførelse fremgår av tabellen nedenfor.

Tabell over større prosjekter under utførelse

 Utviklingsprosjekter

Det har i 2015 vært arbeidet med en rekke utviklingsprosjekter og planlegging/prosjektering av byggeprosjekter:

  • Øren skole – ny flerbrukshall og skoleutvidelse
  • Brandengen skole – fremtidig utbygging av skole og ny flerbrukshall
  • Fjellhagen barnehage – erstatningsbarnehage (Fjell 2020)
  • Fjell 2020 – flerbrukshall og aktivitetshus• Fjell 2020 – Utvidelse av Fjell skole
  • Nye lokaler for Hjelpemiddelteamet (i Drammen Kjøkken KF’s tidligere lokaler)
  • Marienlyst – utredning av multifunksjonshall 

Kjøp og salg av boliger

I gjeldende økonomiplan er det stilt krav til salg av eiendom. Salgene skal benyttes til finansiering av nye investeringer slik at låneopptak begrenses. Drammen Eiendom KF har i 2015 solgt eiendommer for til sammen 31 millioner kroner. Av dette kommer 30,3 millioner kroner fra salg av borettslagsleiligheter, mens øvrig salg (grunnareal) beløper seg til 0,6 millioner kroner. Korrigert for kostpris og salgskostnader ga eiendomssalget en gevinst på 13,3 millioner kroner. Det er kjøpt inn 26 nye boliger til kommunal utleie i 2015. Det er totalt benyttet 48,4 millioner kroner til anskaffelse av nye boliger. 

Organisasjon

Ved utgangen av 2015 var det 37 ansatte i bedriften; 13 kvinner og 24 menn. Bedriften har i 2015 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker blant de ansatte. Sykefraværet var i 2015 på 4,49 prosent, en nedgang på 0,18 prosentpoeng fra 4,67 prosent i 2014.

 
Topp