Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Parkering KF

Drammen Parkering KF ble etablert 1.1.07. Virksomheten har 24 ansatte og leier lokaler av Drammen Eiendom i Wergelandsgate 13. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Dette gjøres gjennom;

  • å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester.
  • å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering.
  • å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi.
  • å være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. 

Drammen Parkering KF forvalter og drifter Blichs gate p-hus. I tillegg har Drammen Parkering KF driftsavtaler med Thams gate p-hus AS og Grev Wedel p-hus AS, samt driftsavtaler for enkelte andre offentlig og privat eide parkeringsplasser.

Det er cirka 3 150 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Om lag 950 av disse er i P-hus. Drammen kommune har 1 320 p-plasser på gateplan og tilbyr rundt 380 avgiftsplasser/korttidsplasser i kommunens tre P-hus. Dette utgjør cirka 53 prosent av antall allment tilgjengelige avgiftsplasser i Drammen. På kommunens gateparkeringsplasser fortsetter en årlig utvikling med svak beleggsøkning totalt sett. Bragernes sentrum har en liten tilbakegang i betalende parkeringer, fordi et større antall gratisparkerende el-biler opptar stadig flere plasser. I hele byen er det en merkbar økning av el-bilparkering på kommunale offentlig regulerte avgiftsplasser, der el-biler med dagens nasjonale regler kan stå uten å betale avgift. 

Drammen Parkering KF drifter ordningen med tilrettelegging for parkering i bolig- og beboersoner. Det er ikke opprettet nye bolig eller beboersoner i løpet av 2015. Ved årsslutt 2015 var det 356 aktive parkeringsavtaler for bolig/beboersoner. 

Drammen Parkering KF fatter vedtak om tildeling av parkeringstillatelse for forflyttningshemmede for søkere bosatt i Drammen. Det ble i 2015 ferdigbehandlet 336 søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Antall gyldige kort i omløp utstedt fra Drammen Parkering KF har i 2015 ligget på et gjennomsnitt på 430 tillatelser. 

I desember 2015 ble det gjennomført en oppgradering av samtlige av de kommunale parkeringsautomatene på gateplan. Tilrettelegging for betalingsløsningen Easypark, som innebærer at kunder kan benytte sin mobiltelefon til å betale, starte, stoppe og forlenge sin parkering på alle automater, er godt mottatt av publikum og et sterkt økende antall bilister benytter dette betalingsalternativet.

Drammen Parkering KF har delegert vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på de kommunale veier i Drammen. Virksomheten drifter Parkeringsgruppen, der fagpersoner fra kommunen og politi samles og vurderer aktuelle tiltak, skiltplaner og vedtaksforslag som omfatter fremkommelighet og parkering i Drammen kommune. Parkeringsgruppen har i 2014 behandlet 59 saker og fattet 31 skiltvedtak.

Drammen Parkering KF hadde en omsetning i 2015 på kr. 49,7 millioner kroner og et årsresultat på 15,9 millioner kroner. Eieruttaket til kommunen er satt til 15 millioner kroner for 2015.

 
Topp