Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Øvrige selskaper

Utbytte fra aksjeselskap

Drammen kommune har i 2015 mottatt utbytte fra aksjeselskap på 61,2 millioner kroner. 116,2 millioner kroner. Dette er 9,2 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjettert, men vesentlig mindre enn mottatt utbytte på 116,2 millioner kroner i 2014. 

Tabell over utbytte fra aksjeselskap

Drammen Scener AS

Forløpige regnskapstall for 2015 tilsier at selskapet vil få et negativt resultat i 2015 og dermed kan egenkapitalen i selskapet bli negativ. Rådmannen kommer nærmere tilbake til dette i 1. tertialrapport.

Enter Kompetanse AS

Drammen kommune eier 30,8 prosent av aksjene i Enter Kompetanse AS per 31.12.2015. Rådmannen har benyttet fullmakt gitt av bystyret i 1. tertialrapport i 2015, og har inngått avtale om kjøp av Buskerud Fylkeskommunes aksjepost på 14,6 prosent med virkning fra 1.1.2016. Aksjene ble kjøpt til pålydende på kroner 114 400. Likelydende avtaler forhandles med Røyken kommune (2,5 prosent) og Lier kommune (11,5 prosent). Avtalene vil bli fremlagt for politisk behandling i kommunene i forbindelse med 1. tertialrapport 2016. 

 
Topp