Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

Drammen bykasses regnskap for 2015 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørs-disposisjoner på 160,8 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 203,2 millioner kroner. Driftsresultatet tilsvarer 4,5 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, lavere finansutgifter, høyere skatteinntekter og lavere pensjonskostnader enn forutsatt i revidert budsjettet.

 
Topp