Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Balanseregnskapet 2015

Utviklingen i lånegjelden

Investeringer i bykassen og de kommunale foretakene finansieres i all hovedsak gjennom eksterne låneopptak i Drammen kommunes lånefond. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens samlede lånegjeld som er tatt opp gjennom Lånefondet. I denne gjelden er formidlingslån fra Husbanken ikke inkludert da disse ligger i bykassens balanse. Som det fremgår er lånegjelden ved utgangen av 2014 på 5 203,7 millioner kroner. I løpet av 2014 er lånegjelden økt med 234,2 millioner kroner. Det ble i løpet av 2014 tatt opp nye lån på 400 millioner kroner og betalt avdrag på 165,8 millioner kroner. Total låneramme for 2014 var på 767,3 millioner kroner. Årets låneopptak må sees i sammenheng med ubrukte lånemidler per inngangen til 2014, som er bygget ned i løpet av året.

Tabell over utvikling i lånegjeld

Figuren viser også utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld de seneste fem årene, fordelt mellom bykassens vann- og avløpsrelaterte gjeld, bykassens øvrige gjeld til investeringer og Drammen Eiendom KF. Figuren viser også utviklingen i ubrukte lånemidler. Per 31.12.2014 er det ikke ubrukte lånemidler i lånefondet. Drammen Eiendom KFs lånegjeld finansieres i stor grad av bykassen gjennom virksomhetenes husleier, mens lånegjelden knyttet til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet finansieres gjennom VA-gebyrene.

Av kommunens låneportefølje per utgangen av 2014 er cirka 48,8 prosent knyttet til kortsiktige rentevilkår, mens resterende 51,2 prosent er sikret enten gjennom faste renter eller rentebytteavtaler.

Rentesikret andel av låneportefjøljen

Frie fondsreserver per utgangen av 2015

I samsvar med budsjetterte forutsetninger er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 57,8 millioner kroner i 2015. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 286,1 millioner kroner. Det må i tillegg tas hensyn til udisponert årsresultat i 2015 på 160,8 millioner kroner. Rådmannen vil til behandlingen av bykassens regnskap for 2015 foreslå at overskuddet tilføres disposisjonsfondet, slik at samlet reserve etter dette utgjør 446,8 millioner kroner. 

Ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 vedtok bystyret mål for kommunens reserver. Disse tilsier en generell fondsreserve på minst 3 prosent av brutto driftsinntekter og ”rentesikringsfond” på 1 prosent av samlet lånegjeld ved årets utgang. Som det fremgår av tabellen nedenfor er disse målene oppfylt med god margin ved utgangen av 2015. Ved utgangen av 2015 utgjør disposisjonsfondet 6,3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. Tas det hensyn til udisponert årsresultat utgjør samlet reserve 9,8 prosent av brutto driftsinntekter. 

Tabell over disposisjonsfondet

Figuren nedenfor viser utviklingen i bykassens disposisjonsfond, som i perioden 2007-2015 har vokst fra om lag 90 til 286 millioner kroner. ”Rente-sikringsfondets” beregnede andel av disposisjonsfondet er synliggjort i figuren fra opprettelsen i 2010. For årene 2013-2015 er det også vist udisponert årsresultat som tillegg til disposisjonsfondet. 

Tabell over frie reserver

Konsernoppstilling

Det er utarbeidet en konsernbalanse som viser en sammenstilling av Drammen kommunes totale eiendeler, gjeld og egenkapital. Konsernbalansen er ikke utarbeidet i henhold til regnskapslovens konsernbestemmelser og det er derfor riktigere å betrakte balansen som en konsernoversikt og ikke som et konsernregnskap etter regnskapslovens regler.Drammen kommune er organisert i Bykassen (Morselskapet), Drammen kommunes Lånefond (Internbank) og i de kommunale foretakene (Datterselskapene):

 • Drammen Eiendom KF
 • Drammen Drift KF• Drammensbadet KF
 • Drammen Kjøkken KF
 • Drammen Parkering KF

De kommunale foretakene og lånefondet er konsolidert inn i konsernbalansen i henhold til bruttometoden.  Kortsiktig og langsiktig mellomværende er eliminert. I Bykassens regnskap er Drammen Eiendom KF og Drammen Drift KF bokført med kostpris (innskutt egenkapital). I Bykassens regnskap er andel av lånefondets eksterne gjeld bokført som langsiktig gjeld. 

Finansielle anleggsmidler omfatter aksjeposter i selskaper som Bykassen og Drammen Eiendom KF eier. Aksjeposter i AS’er som driver kommersiell virksomhet er behandlet som tilknyttede selskaper og er konsolidert inn i henhold til Egenkapitalmetoden. Selskapene er konsolidert inn selv om kommunens eierandel er under 50% og kommunen ikke har bestemmende innflytelse i konsernregnskapet og ligger bokført til kostpris i Bykassens regnskap.  Aksjepostene dette gjelder er:

 • Drammen kino – Bykassen eier 33,3%
 • Energiselskapet Buskerud AS – Bykassen eier 50%
 • Lindum AS – Bykassen eier 100%
 • Drammen Scener – Bykassen eier 100%
 • Grønnvold Eiendomsselskap AS – Drammen Eiendom eier 100%
 • Papirbredden Eiendom AS – Drammen Eiendom eier 40%
 • Grev Wedels P-Hus AS – Drammen Eiendom eier 100%
 • Thamsgaten Perkeringshus AS – Drammen Eiendom eier 100%

Bykassens eierandeler i Interkommunale selskaper er bokført til kostpris (innskutt selskapskapital) i Bykassens regnskap og i konsernbalansen uavhengig av eierandel.

Drammen kommunes totalbalanse er 4 525 millioner kronere høyere enn Bykassens totale balanse. Denne forskjellen er i all hovedsak knyttet til Drammen Eiendom KF hvor kommunens formålsbygg er bokført. I Drammen Eiendom KFs balanse har eiendom en bokført verdi på 3 785 millioner kroner. Virkelig verdi er antatt å være betydelig høyere. Det er også en forskjell i finansielle anleggsmidler. Dette skyldes i all hovedsak at Drammen kommunes andel av bokført egenkapital i Energiselskapet Buskerud AS og i Lindum AS er høyere enn kostpris på aksjene bokført i Bykassens regnskap. Bykassens andel av egenkapitalen i Energiselskapet Buskerud AS utgjør 1 133 millioner kroner og for Lindum AS utgjør verdien 185 millioner kroner. Dette er også tilfellet for Drammen Eiendom KFs aksjepost i Papirbredden Eiendom AS hvor andel av bokført egenkapital utgjør 77,3 millioner kroner. Virkelig verdi på kommunens samlede finansielle eiendeler kan antas å være det dobbelte av bokførte verdier i konsernoppstillingen.

Konsernets egenkapitalprosent er 20% sammenlignet med 16% for Bykassen. Egenkapitalen er presentert som total egenkapital og er ikke splittet i fri og bundet i henhold til regnskapslovens eller kommunelovens regler.

Det er kun mindre forskjeller i likviditetsgradene som i noen grad påvirkes av konsolideringsprinsippene.

 
Topp